Zwolnienie nauczyciela mianowanego tylko w przypadkach wskazanych w Karcie Nauczyciela

Nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można zwolnić tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w ustawie - Karta Nauczyciela. W przeciwnym razie wypowiedzenie stosunku pracy będzie nieskuteczne. Z każdym nauczycielem można jednak rozwiązać stosunek pracy w drodze porozumienia stron, o ile wyrazi na to zgodę.

Zmiany w statucie mogę mieć moc wsteczną

Pytanie: Jeżeli na mocy prawa oświatowego uchwałą rady pedagogicznej wprowadzam w marcu zmiany w statucie szkoły to czy jest możliwe, aby zapisy statutu po zmianach obowiązywały wstecz od 1 stycznia?

Zajęcia z architektury i urbanistyki w gimnazjach i liceach

Już wkrótce w dwunastu szkołach gimnazjalnych oraz licealnych na terenie całego kraju rozpoczną się zajęcia z zakresu architektury i urbanistyki. Za realizację pilotażowego programu edukacyjnego "Kształtowanie przestrzeni" odpowiedzialna jest Izba Architektów RP, natomiast honorowy patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.

W 2013 r. 132 szkoły do likwidacji

Z danych zebranych przez kuratorów oświaty do 18 lutego wynika, że samorządy podjęły dotąd uchwały intencyjne o zamiarze "faktycznej" likwidacji 132 szkół, w których są uczniowie (spośród placówek dla dzieci i młodzieży - bez szkół policealnych).

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem za porozumieniem stron – bez odprawy

Pytanie: Czy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu zmian organizacyjnych za porozumieniem stron z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania należy wypłacić odprawę?

Rodzic ucznia nie ma prawa kopiowania i wynoszenia jego sprawdzianów

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów rodzic ma prawo kserować, a następnie wynosić poza szkołę poprawione i ocenione przez nauczyciela sprawdziany swojego dziecka, jeżeli sprawdziany te są autorskim opracowaniem nauczyciela?