Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2019 roku

Sprawdź, co zmieniło się w Kodeksie pracy i co zmiany te oznaczają dla dyrektorów szkół.

Zasady powołania komisji socjalnej do celów ZFŚS

Komisje socjalne mogą być tworzone wyłącznie na podstawie regulaminu ZFŚS, który w takim wypadku powinien określać ich skład oraz sposób powoływania i odwoływania. Poznaj szczegóły.

W placówkach niepublicznych obowiązują przepisy o ocenie pracy nauczycieli

Sprawdź, czy nauczyciele placówki niepublicznej, którzy nie maja żadnego stopnia awansu zawodowego i nie chcą ich zdobywać, podlegają obowiązkowej ocenie pracy.

Pełnoletni uczeń pod wpływem alkoholu – zasady postępowania

Sprawdź, czy w przypadku przebywania ucznia pełnoletniego w szkole pod wpływem alkoholu, należy o tym fakcie zawiadamiać jego rodziców.

Ocena pracy co 5 lat i nowe terminy na dokonanie pierwszej oceny

Od 1 stycznia 2019 r. tzw. cykliczna ocena pracy będzie dokonywana co 5 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Poznaj pozostałe zmiany.

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Nowy podział akt osobowych obowiązuje w pełni osoby zatrudnione od 1 stycznia 2019 r. Nowy podział stosujemy do oświadczeń i dokumentów gromadzonych od 1 stycznia 2019 r. Poznaj szczegóły.

Jakie prawa do świadczeń z ZFŚS ma partner pracownika

Osoby, które nie są członkami rodziny pracownika lub emeryta albo rencisty, mogą być uprawnione do korzystania z ZFŚS tylko na mocy postanowień obowiązującego w danej placówce regulaminu. W regulaminie można rozszerzyć krąg osób uprawnionych do ZFŚS.