Zasady przechowywania dokumentacji świadczeń ze stosunku pracy

Sprawdź, gdzie należy przechowywać składniki wynagrodzenia jak dodatki, nagrody, podwyżka, a gdzie listy wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – co musisz wiedzieć

O prawidłowości zamykanych ksiąg rachunkowych świadczy również przeprowadzona kontrola ewidencji analitycznej i syntetycznej. Obie ewidencje muszą być kompletne i, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zawierać zapisy w ujęciu chronologicznym. Zapisy do ksiąg rachunkowych wnoszone muszą być na bieżąco. Sprawdź, na co zwrócić uwagę zamykają księgi rachunkowe.

Wynagrodzenie urlopowe wyłącznie za dni wykorzystywania urlopu

Sprawdź, czy dyrektorowi szkoły należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe za urlop wykorzystany poza okresem ferii szkolnych. Poznaj zasady wypłacania wynagrodzenia urlopowego.

Referendum strajkowe: dyrektor ma obowiązek podać dane kontaktowe do pracowników

8 kwietnia 2019 r. odbyć ma się strajk pracowników oświaty. Natomiast do 25 marca 2019 r. w szkołach zostanie przeprowadzone referendum strajkowe w tej sprawie. Sprawdź, jakie zadania – w związku z tym - będą mieli dyrektorzy szkół oraz jak je reguluje RODO.

Poradnik na temat finansowania i rozliczania wycieczek szkolnych

W aktualnej treści rozporządzenia z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki nie ma zakazu finansowania wycieczek ze środków pozabudżetowych. MEN nie przewiduje wprowadzenia zapisu, że wycieczka „nie może” być finansowana ze środków pozabudżetowych np.: regulamin rady rodziców może przewidywać finansowanie wycieczki. Poznaj szczegóły.

Jakiej pieczątki używać w razie przedłużającej się nieobecności dyrektora

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. Natomiast stałe delegowanie uprawnień dyrektora szkoły na wicedyrektora wymaga określenia zakresu obowiązków wicedyrektora. Sprawdź, jakie są zasady zastępstw za dyrektora.

8 wskazówek dotyczących właściwego ustawienia sprzętu w pracowni komputerowej

Aby nadmiernie nie obciążać kręgosłupa podczas całogodzinnej pracy z komputerem – należy zadbać o właściwe krzesła/fotele, odpowiednią wysokość stolików z komputerami. Aby nadmierne nie obciążać narządu wzroku, trzeba właściwie ustawić monitory w stosunku do źródła światła i odpowiednie. Poznaj zasady bezpiecznego korzystania z monitorów ekranowych.