Zielone szkoły, wycieczki, imprezy – co się zmieniło?

Jako dyrektor odpowiadasz za bezpieczeństwo uczniów i zorganizowanie imprez i wycieczek zgodnie z aktualnymi przepisami. Sprawdź, jak – zgodnie z aktualnymi przepisami – zorganizować i dokumentować zielone szkoły.

Wychowawcę można zmienić w trakcie roku szkolnego

Sprawdź, czy nauczyciel może zrezygnować w trakcie roku szkolnego z wychowawstwa ze względu na trudności w nawiązaniu właściwych relacji z uczniami i ich rodzicami. 

Upublicznianie danych o pracownikach – kiedy jest zgodne z prawem

Sprawdź, czy dyrektor może wywiesić w pokoju nauczycielskim listę, na której nauczyciele wpisują ukończone formy doskonalenia zawodowego.

Statut liceum z klasami nowego typu – jakie zapisy powinien zawierać

Sprawdź, jakie zapisy powinien zawierać statut 3-letniego liceum, w którym pojawiły się również klasy pierwsze nowego 4-letniego liceum.

Posiadanie uprawnień emerytalnych nie może być jedynym kryterium doboru do zwolnienia

Fakt posiadania uprawnień emerytalnych może stanowić jedno z kryteriów doboru do wypowiedzenia, ale nie jedyne. Nauczycielowi takiemu można wręczyć wypowiedzenie w trybie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela. Sprawdź, szczegóły.

Dyrektor będzie mógł wyznaczać egzaminatorów spoza szkoły

W skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, dyrektor będzie mógł powołać innych nauczycieli, spoza tej szkoły. Sprawdź, jakie zmiany są planowane.

4 etapy przygotowania arkusza organizacji pracy szkoły

Prace nad przygotowywaniem arkusza organizacji pracy szkoły rozpoczynają się w marcu, tak by z wyprzedzeniem przedłożyć dokument zakładowym organizacjom związkowym do zaopiniowania. Sprawdź, jak przygotować arkusz oraz jakie nowe przepisy uwzględnić. W kolejnym wydaniu serwisu – procedura zatwierdzania i opiniowania arkusza.