Za nierzetelne wypełnianie dziennika lekcyjnego grozi odpowiedzialność dyscyplinarna

Wpisywanie fałszywych danych do dziennika lekcyjnego na temat zajęć, które się nie odbyły lub odbyły się ale w innej formie niż powinny, to lekceważenie przez nauczyciela obowiązujących uregulowań dotyczących prowadzenia dokumentacji związanej z procesem dydaktycznym. Takie działanie należy kwalifikować jako nierzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym nauczycielowi stanowiskiem, za które grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.

Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły odpowiadają rodzice

Rodzice, którzy nie odprowadzają dziecka pod drzwi szkoły, a jedynie odwożą je samochodem pod bramę szkoły powinni przekazać szkole pisemne oświadczenie, że wyrażają zgodę na samodzielne dojście dziecka do szkoły i biorą za nie w tym czasie odpowiedzialność.

Sposób księgowania wydatków na dofinansowanie studiów pracownikowi zależy od sposobu przekazania pieniędzy na ten cel

Dyrektor może dofinansować pracownikowi czesne za studia. Paragraf, pod którym należy zaksięgować ten wydatek zależy od tego, czy opłaty za studia będą refundowane pracownikowi na podstawie dowodu wpłaty czy pracodawca będzie dokonywał wpłat bezpośrednio na rachunek uczelni.

Przedłużenie stażu bez wniosku nauczyciela

Jeżeli podczas stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiają jego zakończenie w planowanym terminie, to staż przedłuża się z mocy prawa. Nauczyciel nie musi występować do dyrektora szkoły na piśmie z prośbą o przedłużenie stażu. Ewentualnie dyrektor szkoły może na piśmie przekazać nauczycielowi informację, o ile został przedłużony jego staż. Jednakże nie jest to obowiązkiem dyrektora szkoły.

Przedszkole niepubliczne nie może finansować żywienia dzieci z dotacji

Przedszkole niepubliczne nie powinno finansować wyżywienia z otrzymywanej dotacji. Środki z dotacji powinny zostać przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących statutowej działalności oświatowej, a więc na realizację zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Projekt ustawy przedszkolnej – odroczony

Rada Ministrów odroczyła podjęcie decyzji w sprawie tzw. ustawy przedszkolnej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw trafił pod obrady Rady Ministrów w lutym, jednak do tej pory nie został przyjęty. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że jeszcze doprecyzowuje pewne kwestie gdyż zmiany, jakie wprowadza ustawa wiążą się ze znacznymi obciążeniami finansowymi dla budżetu państwa. Minister edukacji podkreśla jednak, że projekt nie jest zagrożony i z pewnością niebawem zostanie przyjęty przez Radę Ministrów.

Ponowna ocena pracy po roku od poprzedniej oceny

Jeśli nauczyciel odwoływał się od oceny pracy dokonanej przez dyrektora, to okres roku do dokonania kolejnej oceny należy liczyć od oceny dokonanej w postępowaniu odwoławczym.