Zakończenie stażu po 1 września 2018 r. – nowy zestaw dokumentów

Nauczyciel w maju 2019 r. zakończy staż na stopień nauczyciela mianowanego. Sprawdź, jakie przepisy będą miały do niego zastosowanie, ile ma czasu na złożenie sprawozdania oraz jakie dokumenty ma załączyć do wniosku.

Ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na I etap edukacyjny

Sprawdź, jak długo zachowuje ważność orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane po 1 września 2017 r.

Od 1 września 2019 r. uzupełnienie pensum tylko do 1/2 etatu

Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć. Poznaj szczegóły.

Jak zmienią się zasady oceny pracy

Sprawdź, jakie zmiany ma wprowadzić nowe rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze.

Czy z ZFŚS można przyznać rekompensatę za czas strajku

Sprawdź, czy nauczyciel może otrzymać zapomogę bezzwrotną z ZFŚŚ z powodu trudnej sytuacji materialnej uzasadniając ją obniżonym wynagrodzeniem z powodu strajku.

Co powinna zawierać koncepcja pracy szkoły kandydata na dyrektora

Sprawdź, jak powinna wyglądać przykładowa koncepcja pracy szkoły stworzona przez kandydata na dyrektora szkoły. Co powinna uwzględniać?

2 podstawowe procedury kadrowe

Podstawowa procedura zwolnieniowa nauczycieli z powodu częściowej likwidacji czy zmian organizacyjnych, określona jest w art. 20 Karty Nauczyciela. Została ona wyłączona w okresie wygaszania gimnazjów. Na okres przejściowy została wprowadzona procedura przejściowa określona w art. 225 i art. 226 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe.