Zbliżenia kwalifikacji nie można anulować

Jeżeli dyrektor uznał, że nauczyciel posiada wystarczające kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia określonych zajęć (tzw. zbliżoność) to nie może teraz zmienić zdania. Nauczyciel zachowuje raz nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w praktyce

Każda godzina realizowana ponad pensum jest dodatkowo płatna. Problem pojawia się, gdy nauczyciel z jakichś powodów nie zrealizował zaplanowanych godzin ponadwymiarowych. Wielu dyrektorów nie ma pewności czy za takie godziny należy się wynagrodzenie. Praktyka pokazuje, że organy prowadzące w różny sposób regulują te kwestie, zatem może się zdarzyć, że w jednej szkole nauczyciel będzie miał wypłacone wynagrodzenie za niezrealizowane godziny, a w innej nie.

Umowa na okres poniżej 10 miesięcy – urlop liczy się proporcjonalnie

Nauczyciel zatrudniony na czas określony, krótszy niż 10 miesięcy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Nauczyciel placówki feryjnej ma prawo korzystać z urlopu wypoczynkowego jedynie w okresie ferii zimowych i letnich. Jeżeli umowa o pracę zawarta z nauczycielem uniemożliwia wykorzystanie urlopu w tych okresach to w dniu rozwiązania stosunku pracy należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent pieniężny.

Prezenty za zawieranie umów z wydawcami podręczników

Sprzęt elektroniczny, komputery czy tablice multimedialne dla szkoły w zamian za wybór podręcznika konkretnego wydawcy - to łapówki, które z jednej strony ograniczają prawo nauczycieli do wyboru podręcznika, a z drugiej zobowiązują rodziców do zakupu droższych książek. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do resortu edukacji, by uczuliła dyrektorów szkół na takie praktyki.

Po urlopie zdrowotnym powrót na dotychczas zajmowane stanowisko

Dyrektor ma obowiązek dopuścić do pracy nauczyciela – społecznego inspektora pracy powracającego z urlopu zdrowotnego. Po powrocie do pracy możliwe jest rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy, jednak należy pamiętać, że społeczny inspektor pracy podlega szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy.