Zasady dofinansowania szkoleń pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor szkoły

Szkolenia, kursy i inne formy podnoszenia kwalifikacji dla pracowników szkoły mogą być dofinansowywane ze środków własnych placówki. Decyduje o tym dyrektor szkoły, ale przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę przydatność kursu, czy szkolenia w codziennej pracy danego pracownika.

Zakaz zatrudniania osób spokrewnionych w szkole

Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w tej samej szkole, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Zakaz ten dotyczy jednak tylko zatrudniania na podstawie stosunku pracy. Oznacza to, że zawarcie umowy cywilnoprawnej z osobą spokrewnioną jest dopuszczalne.

Wyzywający ubiór, makijaż i fryzury uczniów

Uczniowie potrafią zaskoczyć swoim wyglądem np. ekstrawagancką fryzurą, mocnym makijażem, wyzywającym strojem. Nauczyciele, wychowawcy oraz dyrektorzy szkół mogą wymagać od uczniów stosownego wyglądu i stroju pod warunkiem, że określono to w statucie szkoły. W przeciwnym razie uczeń ma prawo poskarżyć się na każdego pedagoga naruszającego prawa ucznia.

Wniosek o urlop zdrowotny a wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela

Nauczyciele, by uchronić się przed zwolnieniem z pracy często w okresie majowych zmian kadrowych w szkołach udają się na zwolnienia lekarskie i przedstawiają orzeczenie o konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Przedstawimy 3 sytuacje, które mogą wystąpić w Państwa szkołach i rekomendowane rozwiązania na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Szkoły nie zawiadamia się o kontroli sanepidu

Kontrola sanepidu w szkole nie powinna być wcześniej ustalana z dyrektorem szkoły. W dniu kontroli dyrektor powinien tak zorganizować pracę szkoły, aby mógł uczestniczyć w czynnościach kontrolnych.

Stypendium za wyniki w nauce dla każdego ucznia, który spełnia kryteria

Jeżeli komisja stypendialna ustaliła wysokość średniej ocen, od której zależy przyznanie stypendium za wyniki w nauce, to każdy uczeń który złoży wniosek o stypendium i uzyska taką średnią ocen oraz posiada minimum ocenę dobrą z zachowania powinien je otrzymać.

Przeniesienie nauczyciela mianowanego na inne stanowisko w trakcie urlopu zdrowotnego – tylko za jego zgodą

W trakcie urlopu dla poratowania zdrowia można nauczycielowi zaproponować zmianę stanowiska pracy, jednak trzeba pamiętać, że nie jest to wypowiedzenie zmieniające – ma bowiem inny charakter i podstawę prawną.