ZNP: organy prowadzące bezprawnie śrubują pensum specjalistów

W związku z kompetencją organów prowadzących do ustalania pensum nauczycieli specjalistów, na tym tle doszło do pewnych nadużyć i bezprawnego śrubowania wymiarów zajęć nauczycieli przez niektóre organy prowadzące. W związku z tym 27 sierpnia 2012 r. ZNP napisał list do Minister Edukacji Narodowej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć godzin nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów. Związek jest zaniepokojony praktyką niektórych organów prowadzących.

Zajęcia taneczne w ramach WF

Pytanie: Czy w ramach zajęć artystycznych w gimnazjum można prowadzić zajęcia taneczne?

Za niezapewnienie opieki uczniom podczas zajęć - postępowanie dyscyplinarne

Pytanie: Nauczyciel w trakcie lekcji nie dopilnował porządku pracy. Uczniowie pozostawieni bez opieki nagrali telefonem komórkowym film przedstawiający zachowania przemocowe dwóch uczniów w stosunku do kolegi z klasy. Nauczyciel otrzymał karę porządkową. Czy ta sytuacja powinna być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego nauczyciela?

W klasie V i VI możliwe okresowe lub roczne zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora

Pytanie: Czy w klasie V mogę z godzin do dyspozycji dyrektora zwiększyć ilość zajęć z języka polskiego z 5 do 6, matematyki z 4 do 5, języka niemieckiego z 3 do 4?

Skrócony staż na wyższy stopień awansu zawodowego dla byłych dyrektorów szkół

Pytanie: Dyrektorowi z dniem 31 sierpnia 2012 roku upłynęła kadencja. Czy może on z dniem 3 września złożyć wniosek podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Przeniesienie pracownika na inne stanowisko bez ponownych badań lekarskich

Pytanie: Czy przenosząc pracownika na inne stanowisko należy skierować go na wstępne badania lekarskie?