Wychowawca nie musi prowadzić określonej liczby zajęć ze swoją klasą

Przepisy nie wskazują czym ma się kierować dyrektor przydzielając wychowawstwo klasy i czy konieczne jest, aby wychowawca prowadził określoną ilość godzin zajęć ze swoją klasą. Może się zatem zdarzyć, że wychowawcą danej klasy będzie nauczyciel, który prowadzi z nimi tylko 1 godzinę, ale decyzja w tej sprawie należy do dyrektora.

Ustawa żłobkowa przyjęta przez sejm

Ułatwienie założenia żłobka lub klubu dziecięcego, obniżenie kosztów prowadzenia tych form opieki nad dziećmi oraz ustalenie jasnych przepisów sanitarno-lokalowych dla tych placówek mają sprawić, że będzie powstawało więcej żłobków i klubów dziecięcych - sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy żłobkowej.

Udział nauczyciela w dniach otwartych szkoły w dniu wolnym od pracy należy zrekompensować

Jeżeli nauczyciel świadczy pracę w ramach 5 dniowego tygodnia pracy to praca wykonywana w dniu wolnym uzasadnia przyznanie dnia wolnego, a w szczególnych przypadkach - także dodatkowego wynagrodzenia. Zatem dyrektor zobowiązując nauczyciela do świadczenia pracy np. w sobotę, czy niedzielę w ramach dni otwartych szkoły musi się liczyć z tym, że taką pracę musi nauczycielowi zrekompensować.

Społeczny inspektor pracy ma prawo kontrolować placówkę

Społeczna inspekcja pracy sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów BHP i przepisów prawa pracy w danym zakładzie. Jeżeli w szkole funkcjonuje taki inspektor, to w trakcie roku powinien przeprowadzać okresowe kontrole. W tym celu ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy oraz żądania określonych informacji i dokumentów.

Rok szkolny 2013/2014 bez podwyżek dla nauczycieli

Co roku byliśmy przyzwyczajeni do podwyżek nauczycielskich pensji, nawet symbolicznych. Jednak w tym roku, po raz pierwszy od 2008 r., nauczyciele rozpoczną nowy rok szkolny z niezmienionym wynagrodzeniem zasadniczym. Resort edukacji aktualizuje przepisy o wynagradzaniu nauczycieli, lecz podwyżek dla nauczycieli nie będzie.

Rodzic może być opiekunem wycieczki szkolnej

Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo inna pełnoletnia osoba. Może być nim zatem także rodzic, jeżeli dyrektor wyrazi na to zgodę. Każdy opiekun wycieczki, w tym rodzic, zobowiązany jest wykonywać je rzetelnie i odpowiedzialnie. Także od niego zależy, czy zrealizowany będzie program i harmonogram wycieczki oraz zapewniona opieka i bezpieczeństwo uczestnikom.

Przepisy nie określają terminu rozpoczęcia dodatkowego stażu nauczyciela

Przepisy nie narzucają terminu, w jakim należy odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel zawsze ma prawo do odbycia w wymienionych sytuacjach stażu w wymiarze 9 miesięcy. Zgodę na odbycie stażu w takim wymiarze musi wyrazić dyrektor szkoły. Jeśli dyrektor szkoły nie wyrazi zgody na odbycie stażu w takim wymiarze, staż będzie trwał 2 lata i 9 miesięcy.