Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2020/2021

Sprawdź, jakie rozwiązania przewidziano w projekcie nowelizacji ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szczególne osiągnięcia ucznia – kiedy odnotowuje się na świadectwie szkolnym

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia w czasie epidemii

W okresie trwającego stanu epidemii modyfikacjom uległo wiele regulacji prawnych, w tym także dotyczących doręczeń pism za pośrednictwem operatora pocztowego. Sprawdź, jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie w czasie epidemii?

Przegląd budynku szkolnego i terenu należącego do szkoły w czasie epidemii

Wydaje się, że okres epidemii nie jest dobrym czasem na remonty i inwestycje. Jednak zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie bhp przegląd bhp szkoły i terenu wokół niej, należy przeprowadzić co najmniej raz w roku.

Prawo do pierwszego urlopu zdrowotnego po 7 latach pracy w szkole

Z powodu braku możliwości przydzielenia pełnego etatu od 1 września, dyrektor musi wręczyć nauczycielowi dyplomowanemu ograniczenie do połowy etatu. Czy nauczyciel ten może po raz pierwszy skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od dnia 1 września?

Klasyfikacja roczna w czasie zawieszenia pracy szkół

Aktualne zasady klasyfikacji rocznej wymuszają rozpoczęcie procedury klasyfikowania i promowania ze sporym wyprzedzeniem ze względu na czas potrzebny do wystawienia ocen przewidywanych, a następnie umożliwienia ich podwyższania. Wszystkie terminy z tym związane powinny być zapisane w statucie każdej szkoły.

Dyżur w czasie postoju – wynagrodzenie za pracę i za postój

Pracownicy obsługi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy mają wyznaczone dyżury po 4 godziny dziennie. Jakie wynagrodzenie należy im wypłacać?