Za szkody wyrządzone na wycieczce szkolnej odpowiadają rodzice uczniów i opiekunowie wycieczki

Na kilkudniowej wycieczce szkolnej nie trudno o zniszczenia wyposażenia autokaru, czy też ośrodków, w których nocują uczestniczy wycieczki. Za szkody małoletnich uczniów odpowiadają nie tylko rodzice. Odpowiedzialny jest także ten, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad nimi i tylko wtedy, gdy nadzoru tego nie wykonywał starannie.

Za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe wynagrodzenie nie przysługuje

Z różnych przyczyn zaplanowane wcześniej godziny ponadwymiarowe mogą się nie odbyć. Wówczas, mimo że nauczyciel był gotowy żeby świadczyć pracę, nie otrzyma wynagrodzenia za te godziny. Przysługuje ono bowiem jedynie za godziny faktycznie zrealizowane.

Wyrok TK: Ograniczenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego zgodne z Konstytucją

Wymóg 20-letniego stażu pracy wyłącznie w określonych placówkach, bez uwzględnienia świadczenia pracy na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu w placówkach niewymienionych w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, jest zgodny z Konstytucją.

Wypowiedzenie stosunku pracy można wręczyć po 31 maja

Jeżeli nie udało się Państwu wręczyć nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy do końca maja nic straconego – można to zrobić rozwiązując stosunek pracy z końcem roku szkolnego, po zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia. Za pozostałą część okresu wypowiedzenia należy jednak wypłacić nauczycielowi odszkodowanie.

W stanie nieczynnym można kontynuować awans zawodowy

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny do czasu jego zakończenia pozostaje zatrudniony w szkole, co oznacza, że jest objęty przepisami ustawy - Karta Nauczyciela. W związku z tym, mimo przebywania w stanie nieczynnym może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

Pytania w czasie konkursu na dyrektora szkoły związane z koncepcją pracy szkoły

Większość pytań zadawanych podczas konkursu na stanowisko dyrektora szkoły dotyczy zamierzeń przedstawionych w koncepcji rozwoju szkoły. Zatem kandydat na dyrektora szkoły powinien bardzo dobrze tę koncepcję znać i umieć rozwinąć oraz uzasadnić wszystkie zawarte w niej planowane działania.

Nie organ prowadzący a dyrektor decyduje kogo i jak zatrudni w szkole

Urlopy zdrowotne, zwolnienia lekarskie, które ciągną się od początku maja, czyli od momentu, kiedy w szkołach były podejmowane decyzje kadrowe komplikują ustalenie, kto będzie uczył danego przedmiotu w nowym roku szkolnym. Niestety coraz częściej w kwestie pracownicze ingerują organy prowadzące, narzucając dyrektorom podejmowanie określonych decyzji.