Zwolnienie nauczyciela na urlopie zdrowotnym możliwe jeszcze w tym roku!

Najnowsza uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2013 r. przesądziła o możliwości rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia. Co ważne, jeszcze w tym roku można rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem przebywającym na takim urlopie!

Zaległe „trzynastki” za 2012 rok do wypłaty jeszcze w tym roku!

Ponad rok temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do „trzynastki” w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodne z konstytucją. Dopiero jednak niedawno doczekaliśmy się nowelizacji przepisów o „trzynastkach” będącej konsekwencją tego wyroku. Nowelizacja została już podpisana przez Prezydenta i czeka na publikację w dzienniku ustaw.

Za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych dyrektor nie zwolni nauczyciela

Dyrektor nie może rozwiązać z nauczycielem stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych. Chcąc ukarać nauczyciela dyrektor powinien powiadomić komisję dyscyplinarną dla nauczycieli o uchybieniu godności zawodu przez nauczyciela.

Wicedyrektor może zastąpić dyrektora w komisji ds. awansu zawodowego

W przypadku nieobecności dyrektora, w posiedzeniu komisji ds. awansu zawodowego, może go zastąpić wicedyrektor. Jednak, aby było to możliwe, wicedyrektor powinien otrzymać od dyrektora odpowiednie pełnomocnictwo. Dokument ten powinien wskazywać jakie sprawy objęte są tym pełnomocnictwem (np. w prawach objętych przedmiotem działania szkoły), kiedy (np. w okresie nieobecności dyrektora szkoły) oraz termin jego wygaśnięcia (np. na czas powierzenia stanowiska wicedyrektora).

Utworzenie oddziału przedszkolnego wymaga zmian w statucie

Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej powoduje konieczność wprowadzenie zmian w statucie szkoły podstawowej. Do oddziału przedszkolnego mają bowiem zastosowanie przepisy określone w ramowym statucie publicznego przedszkola.

Sposób ustalenia dochodu na osobę w rodzinie powinien określać regulamin ZFŚS

Sposób obliczania i dokumentowania dochodu na osobę w rodzinie na potrzeby przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien określać regulamin. Poza tym powinien określać także częstotliwość przedkładania takiego oświadczenia, a także sposób weryfikowania prawdziwości oświadczeń.

Skrócony staż dla byłych dyrektorów

Nauczyciel, który z dniem 31 sierpnia 2013 roku przestanie zajmować stanowisko dyrektora szkoły, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpocznie z dniem 1 września 2013 roku.