Zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą wydaje się na wniosek rodziców

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Za niewykorzystany urlop w trakcie trwania zatrudnienia nie wypłaca się ekwiwalentu

Jeżeli nauczyciel pozostaje w stosunku pracy i nie dochodzi do jego rozwiązania to za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w ferie zimowe i letnie nie można wypłacić nauczycielowi ekwiwalentu pieniężnego. W takim przypadku należy udzielić mu urlopu uzupełniającego w trakcie roku.

W zespole orzekającym poradni psychologiczno-pedagogicznej nie musi uczestniczyć psychiatra dziecięcy

W pracach zespołu orzekającego w poradni psychologiczno-pedagogicznej bierze udział m.in. jej dyrektor, psycholog, pedagog oraz lekarz. Psychiatra dziecięcy może wchodzić w skład zespołu, gdy jego udział jest niezbędny.

Urlop dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2014 r. na nowych, niekorzystnych dla nauczycieli zasadach

Zgodnie z aktualną propozycją MEN z dnia 26 czerwca 2013 r., tylko nauczyciele, którzy do dnia wejścia w życie nowych przepisów Karty Nauczyciela nie wykorzystają min. roku urlopu dla poratowania zdrowia, będą mieli prawo do urlopu na nowych zasadach. Nie dotyczy to jednak nauczycieli, którzy złożą wniosek o urlop dla poratowania zdrowia do 31 grudnia 2013 r. lub w dniu 1 stycznia 2014 r. będą aktualnie przebywać na urlopach zdrowotnych.

Średniej nadgodzin za ferie zimowe nie uwzględnia się w wynagrodzeniu za wakacje letnie

W wynagrodzeniu wakacyjnym nauczyciela nie uwzględnia się wynagrodzenia urlopowego (w tym średniej z godzin ponadwymiarowych) wypłaconego w czasie ferii zimowych.

Po stanie nieczynnym nie przysługuje urlop wychowawczy

Nauczyciel, który przechodzi w stan nieczynny do 28 lutego 2014 r., po jego zakończeniu nie będzie mógł skorzystać z urlopu wychowawczego. Przysługuje on bowiem tylko w trakcie trwania stosunku pracy. Tymczasem po upływie 6-miesięcznego stanu nieczynnego stosunek pracy wygasa a wraz z nim uprawnienia pracownicze.

Od 2014 r. 47 dni roboczych urlopu udzielanych nie tylko w ferie szkolne

47 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, wykorzystywanego nie tylko w ferie, lecz także w dni wolne od zajęć, jednakże bez prawa do urlopu na żądanie - tak MEN zamierza ukształtować urlop wypoczynkowy w szkołach feryjnych od 1 stycznia 2014 r. Z kolei przy pierwszej pracy nauczyciel otrzyma 30 dni urlopu.

Niepewna liczba godzin przedmiotu w kolejnych latach nie uzasadnia zawarcia umowy na czas określony

Jeżeli nie ma pewności, czy dany przedmiot będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym, ani jaki będzie wymiar etatu nauczyciela, który prowadzi dane zajęcia, nie można zawrzeć z nim umowy o pracę na czas określony. Jest ona dozwolona tylko w dwóch przypadkach – w celu zastępstwa i z przyczyn dotyczących organizacji nauczania.