Znikoma liczba szkół zakłada Niebieską Kartę

Stworzenie interdyscyplinarnych zespołów opóźnia udzielenie pomocy ofiarom przestępstw domowych. Udział szkół i placówek oświatowych w procedurze Niebieskiej Karty jest znikomy. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia zmiany w zasadach udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, nowa procedura nie przyniosła bowiem zakładanych efektów.

Zespół szkolno-przedszkolny musi mieć kilka różnych pieczątek

Zespół szkolno-przedszkolny powinien posiadać 3 pieczątki podłużne dla zespołu, przedszkola oraz szkoły podstawowej, a ponadto pieczęcie okrągłe dla szkoły podstawowej - małą do stemplowania legitymacji uczniowskich, dużą do świadectw promocyjnych oraz małą pieczęć okrągłą dla przedszkola do stemplowania legitymacji przedszkolnych.

Warto ustalić wspólny dla wszystkich uprawnionych termin składania wniosków o świadczenia z ZFŚS

Przepisy ustawy o działalności socjalnej nie regulują kwestii informowania o terminie składania wniosków o świadczenia z ZFŚS. Warto jednak wypracować własną metodę informowania pracowników o terminie składania wniosków w sprawie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Usprawni to nie tylko rozpatrywanie wniosków o świadczenia i ich wypłatę, ale także pracę ewentualnej komisji socjalnej.

Wakacyjne porządki w aktach osobowych

Inspektorzy PIP nieprzypadkowo sprawdzają akta pracownicze w pierwszej kolejności. Okazuje się, że w każdej kontrolowanej przez PIP placówce łatwo znaleźć niedociągnięcia formalne w dokumentach personalnych. Dobra wiadomość jest taka, że każdy błąd można łatwo naprawić, a wakacje to dobry moment, na aktualizację i porządki w dokumentacji kadrowej.

Ustawa śmieciowa obowiązuje także szkoły

Za utrzymanie czystości i porządku na danym terenie odpowiada gmina. Mimo tego, także szkoły i placówki oświatowe mają obowiązki związane z nową ustawą śmieciową. Powinny być one określone w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku, z którym koniecznie musi się zapoznać dyrektor szkoły.

Uprawnienia rodzicielskie przysługują tylko w trakcie trwania stosunku pracy

Prawo do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego ma tyko osoba będąca pracownikiem. Po zakończeniu umowy na czas określony pracownica otrzymuje tylko zasiłek macierzyński do upływu okresu, w którym przysługiwałby jej urlop macierzyński. Po ustaniu stosunku pracy wygasa prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

Termin wakacji nie ulegnie zmianie

Termin ferii letnich nie może być zróżnicowany w zależności od regionu kraju w związku z koniecznością zapewnienia jednolitych terminów egzaminów zewnętrznych i rekrutacji do szkół. Resort edukacji odpowiada na propozycję Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, uznając, że jest ona nie do zaakceptowania.