Z zebrania rady pedagogicznej w zespole szkół można sporządzić jeden protokół

Jeśli statut szkoły przewiduje istnienie jednej rady pedagogicznej w zespole szkół, to z zebrań tej rady prowadzi się jeden protokół. Jeśli statut przewiduje wspólną radę pedagogiczną dla szkół w zespole oraz odrębną na przykład dla przedszkola, wchodzącego w skład zespołu, to z zebrań tych dwóch rad prowadzi się dwa odrębne protokoły.

Włączenie szkoły do zespołu może uzasadniać wypłacenie odprawy dla pracowników

Jeżeli szkoła jest włączana do zespołu szkół to mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę. W takim przypadku pracodawca powinien zaproponować pracownikom nowe warunki pracy i płacy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego odmowa przyjęcia nowych warunków zatrudnienia może stanowić podstawę do wypłacenia pracownikom odprawy pieniężnej, ale tylko gdy przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest poważna zmiana warunków pracy na niekorzyść pracownika.

Więcej niż 2 dni opieki nad dzieckiem dla rodzin wielodzietnych

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania o rozważenie, czy przyznanie 2 dni zwolnienia od pracy wszystkim pracownikom wychowującym dziecko do lat 14, bez względu na liczbę wychowywanych dzieci, nie narusza zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

Urlop wychowawczy należy uwzględnić w świadectwie pracy

Okres korzystania z urlopu wychowawczego należy uwzględnić w świadectwie pracy w ust. 4 pkt 3. Dodatkowo zaś, jeżeli okres tego urlopu był okresem nieskładkowym w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, informację o korzystaniu z niego należy uwzględnić także w ust. 4 pkt 10 wzoru świadectwa pracy.

Szkoła niepubliczna sama organizuje transport uczniów

Szkoła niepubliczna, która nie jest ujęta w planie sieci szkół publicznych ustalonej przez radę gminy, nie może korzystać z organizacji przez gminę bezpłatnego dowozu uczniów. Zatem sama musi ponieść koszty transportu swoich uczniów.

Sześciolatek w szkole nie spowoduje konieczności wprowadzenia zmianowości nauki

W sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą obowiązkową naukę dla sześciolatków. Wbrew obawom, objęcie tych dzieci obowiązkiem szkolnym, nie zwiększy ilości oddziałów ani nie spowoduje konieczności wprowadzenia zmianowości w szkołach.

Rola kuratora w procesie likwidacji placówki nie zwiększy się

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zwróciła się do Rady Ministrów o przygotowanie zmian w ustawie o systemie oświaty, przywracających kuratorowi oświaty kompetencję wyrażania zgody na likwidację szkół. Resort edukacji nie zamierza jednak zmieniać przepisów - rola kuratora oświaty pozostanie ograniczona do opiniowania zamiaru likwidacji placówek.