Zaokrąglanie czasu pracy nauczyciela

Przepisy nie regulują sposobu obliczania tygodniowej normy czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wobec tego zasadne jest stosowanie ogólnych reguł nakazujących zaokrąglanie w górę części przypadającej od 0,5, a w dół poniżej 0,5.

Wystarczy raz opuścić badania kontrolne po urlopie zdrowotnym żeby stracić pracę

Jeżeli nauczyciel nie stawi się na badania kontrolne po urlopie dla poratowania zdrowia i nie usprawiedliwi swojego niestawiennictwa, to dyrektor może rozwiązać z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z końcem miesiąca, w którym otrzymał o tym informację. 

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2014 roku

7 sierpnia 2013 r. opublikowano uzupełnienie Komunikatu Dyrektora CKE z 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r. Do wykazu dodano dwie olimpiady.

W 2013 roku - 5.163,0850 zł subwencji oświatowej na jednego ucznia

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2013 roku na jednego ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej, wyliczona dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 5.163,0850 zł.

Sierpniowe posiedzenie rady pedagogicznej

Zamknięcie egzaminów poprawkowych, przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego i jego plan na nowy rok szkolny, przydział zadań nauczycielom, powołanie zespołów zadaniowych to tylko niektóre punkty organizacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

Podczas zwolnienia lekarskiego nie można wypowiedzieć pracownikowi umowy

W okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie miął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, możliwe jest tylko wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy.

Nowy System Informacji Oświatowej dopiero za 3 lata

Zbyt duża liczba błędów i negatywnie zweryfikowanych danych uniemożliwia przejście na nowy System Informacji Oświatowej. W latach 2014 - 2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze „starego SIO”. „Nowe SIO” ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku.