Zasady sprzątania pomieszczeń szkolnych ustala dyrektora szkoły

Obecnie obowiązujące przepisy nie określają ile powierzchni w przeliczeniu na metry kwadratowe powinna sprzątać każda szkolna sprzątaczka. Zasady przydziału prac dla pracowników sprzątających powinien ustalić zatem dyrektor szkoły.

Wybrane przedmioty i poziomy egzaminu maturalnego można zmienić

Uczeń może zmienić decyzję w sprawie wyboru języka i poziomu, w jakim będzie zdawał egzamin maturalny. Deklarację wstępną w tej sprawie powinien złożyć do 30 września, zaś ostatecznego wyboru musi dokonać do 7 lutego roku szkolnego, w którym będzie zdawał egzamin.

Ustawa o sześciolatkach przyjęta przez sejm

30 sierpnia 2013 r. sejm przyjął tzw. ustawę sześciolatkową, która przewiduje, że już od rokuszkolnego 2014/2015 sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku obowiązkowo pójdą do szkoły. Docelowo, od 1 września 2015 roku wszystkie dzieci sześcioletnie będą objęte obowiązkiem szkolnym.

Urlop dla poratowania zdrowia w placówce opiekuńczo-wychowawczej tylko do 31 grudnia 2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele placówek opiekuńczo-wychowawczych staną się pracownikami samorządowymi i stracą prawo do przywilejów nauczycielskich, takich jak urlop dla poratowania zdrowia. Jeżeli zaś nauczyciel, w chwili objęcia go ustawą o pracownikach samorządowych, będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, to nie straci prawa do pozostałej jego części.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli - projekt rozporządzenia

Trzy grupy kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji do publicznych placówek, obowiązujący na terenie całego kraju, jednolity sposób przeliczania na punkty niektórych z nich, możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci niezamieszkałych na terenie gminy dopiero, gdy po rekrutacji dzieci mieszkańców gminy okaże się, że są wolne miejsca - takie zmiany w rekrutacji ma wprowadzić nowelizacja przepisów.

Przy uzupełnianiu pensum pensję i inne świadczenia wypłaca szkoła macierzysta

Przy uzupełnianiu pensum pracodawcą, zobowiązanym do wypłaty wszelkich świadczeń ze stosunku pracy, pozostaje szkoła macierzysta. Szkoła, w której nauczyciel uzupełnia pensum nie zawiera z nim odrębnej umowy – nauczyciel pozostaje bowiem w stosunku pracy z pracodawcą macierzystym.

Powołanie wicedyrektora w nowym roku szkolnym

Wicedyrektor poza odpowiednimi wymaganiami kwalifikacyjnymi powinien mieć także predyspozycje do pełnienia funkcji kierowniczej. Powołanie wicedyrektora wymaga także zasięgnięcia opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.