„Pan Tadeusz” niezmiennie w kanonie lektur szkolnych

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest obowiązkową lekturą w szkołach ponadgimnazjalnych. Przed 2009 r. uczniowie w gimnazjum zapoznawali się z fragmentami epopei, zaś omówienie całości było przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wicedyrektor zastępujący dyrektora używa dotychczasowej pieczątki

Wicedyrektor zastępujący dyrektora pod jego nieobecność posługuje się nadal dotychczasową pieczątką. Pozostaje także w użyciu, w sytuacjach określonych w szkole, pieczątka „z upoważnienia dyrektora szkoły” w połączeniu z pieczątką wicedyrektora.

Wicedyrektor nie musi kończyć kursu zarządzania oświatą

Wicedyrektor szkoły musi spełnić wymagania wskazane w przepisach dotyczących osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych. Nie jest jednak wymagane, aby miał ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Urlop bezpłatny udzielony na wakacje to oszczędności dla szkoły

Przepisy nie wskazują terminu zakończenia urlopu bezpłatnego, zatem może on być dowolnie ustalony. Z punktu widzenia szkoły korzystniejsze jest udzielanie urlopów bezpłatnych do końca sierpnia.

Uczeń z określonymi niepełnosprawnościami może być zwolniony z nauczania drugiego języka nowożytnego

Ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi można zwolnić z nauczania drugiego języka nowożytnego. Fakt ten należy odnotować w dokumentacji przebiegu nauczania.

Szkoła powinna zadbać o zdrowie psychiczne uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego uczniów, w tym również zapobiegania depresji i samobójstwom. Zadania, realizowane przez MEN wynikają z przyjętego przez rząd Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Sposób zapoznania nauczycieli z regulaminem dyżurów ustala dyrektor

Nauczyciele powinni być zapoznani z treścią grafiku dyżurów. Przepisy nie wskazują, w jakiej formie należy to zrobić, zatem wybór należy do dyrektora.