Zmiana rozkładu czasu pracy także dla pracownika w wieku przedemerytalnym

Pracownikowi w wieku przedemerytalnym, któremu zmienia się rozkład czasu pracy, nie przysługuje z tego tytułu dodatek wyrównawczy.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wlicza się do podstawy nagrody jubileuszowej

Przy wypłacaniu nagrody jubileuszowej dla nauczyciela we wrześniu należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w tym miesiącu.

Udostępnianie wizerunku ucznia przez szkołę wymaga zgody rodziców

Na publikację danych o wynikach uczniów w konkursach, czy też ich osiągnięciach edukacyjnych na przykład na stronie internetowej szkoły potrzeba jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Zapis w statucie szkoły dopuszczający publikację takich informacji nie jest wystarczający.

Termin wypłaty odprawy emerytalnej nauczycielowi - wątpliwości na tle orzecznictwa SN

Odprawę emerytalną nauczycielowi wypłaca się po udokumentowaniu przez niego przyznania prawa do emerytury. Jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy nauczyciel nie przedstawi takich dokumentów, odprawę wypłaca się po ustaniu zatrudnienia - po złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia emerytalne.

Świadczenie kompensacyjne może otrzymać nauczyciel prowadzący gospodarstwo rolne

Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez nauczyciela nie stanowi przeszkody w skorzystaniu ze świadczenia kompensacyjnego, jeżeli nauczyciel spełnia wymagania wiekowe i stażowe.

Przepisy o ocenianiu niezgodne z Konstytucją

Uregulowanie w drodze rozporządzenia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów jest niezgodne z konstytucją - stwierdził 24 września 2013 r. Trybunał Konstytucyjny. Resort edukacji ma 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych uregulowań.

Próbną ewakuację trzeba przeprowadzić do 30 listopada

Zgodnie z przepisami próbna ewakuacja musi się odbyć w szkole nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego, czyli przed 30 listopada. Przeprowadzając próbną ewakuację należy wykonać określone czynności, zgodnie z ustaloną procedurą.