Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli, którzy spełnią warunki do 31 grudnia 2013 r.

Zmiana Karty Nauczyciela ma pozbawić nauczycieli prawa do dodatków socjalnych. O zasiłek na zagospodarowanie będą mogli ubiegać się jeszcze nauczyciele, którzy uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego do 31 grudnia 2013 r. Dodatek wiejski pozostanie, ale jego wysokość będzie sztywno ustalona w ustawie.

Za dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów odpowiada dyrektor

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE w sprawie egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego jest odpowiedzialny dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Z uprawnień rodzicielskich można korzystać w różny sposób

Urlop rodzicielski jest uprawnieniem, z którego można skorzystać wyłącznie po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli pracownica wystąpi jednocześnie o urlop dodatkowy i urlop rodzicielski, a następnie zrezygnuje z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub części, to urlop rodzicielski nie będzie jej przysługiwał.

Wyprawka szkolna: bez specjalnych podręczników dla uczniów upośledzonych

W Rządowym programie pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” uwzględniono trzy możliwości otrzymania dofinansowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. MEN przypomina, że to do nauczyciela należy wybór pomocy dydaktycznych i podręczników, nie ma bowiem specjalnych, odrębnych podręczników dla tych uczniów.

W 2013 r. środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogły być zmniejszone o połowę

W 2013 r. środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.

Urlop wychowawczy na nowych zasadach od 1 października 2013 r.

W pełnym zakresie nowe przepisy dotyczące urlopów wychowawczych obejmują pracowników, którzy rozpoczęli korzystanie z takich urlopów od 1 października 2013 r. Do pracowników korzystających z urlopów wychowawczych w dniu wejścia w życie nowych regulacji stosuje się je w ograniczonym zakresie.

Stare, nowe i mieszane zasady obliczania wysokości emerytury

O zasadach naliczania emerytury decyduje rok, w którym pracownik osiągnął wiek emerytalny lub spełnił warunki do otrzymania wcześniejszej emerytury. W tym drugim przypadku, aby emerytura była liczona według starych zasad, nauczyciel musi przejść na wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.