Rozliczenie godzin karcianych w roku szkolnym 2013/2014

W tym roku szkolnym nie każdy nauczyciel wypracuje przypisaną do niego liczbę godzin karcianych. Ich limit, z określonych przepisami przyczyn, ulega bowiem obniżeniu i nie podlega odpracowaniu. Wykaz dni, które należy odliczyć, rozliczając godziny karciane, przedstawiamy poniżej.

Opiekun w szkolnym autobusie powinien znać przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Opiekun uczniów dowożonych do szkoły nie musi uczestniczyć w szkoleniu czy wykazać się znajomością określonych przepisów. Warto jednak, aby znał przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas dowozu uczniów z i do szkoły.

Niższe dodatki uzupełniające dla nauczycieli

Planowane od nowego roku zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli mają uelastycznić płace w oświacie. Wynagrodzenia nauczycieli będą mieć bardziej motywujący charakter. Zmienią się także zasady liczenia średnich wynagrodzeń - obniży to wysokość dodatku uzupełniającego, lecz dopiero za 2014 rok.

Lepiej być karanym niż oskarżonym - absurdy konkursu na dyrektora szkoły

Przepisy określające zasady konkursu na stanowisko dyrektora szkoły są niespójne z Kartą Nauczyciela i mogą prowadzić do złamania konstytucyjnej zasady równości. W obecnym stanie prawnym, lepiej być skazanym na przestępstwo popełnione nieumyślnie, niż o nie oskarżonym. Osoba karana za takie przestępstwo ma bowiem prawo udziału w konkursie na dyrektora szkoły, a oskarżona nie.

Gmina nie zawsze zwróci koszty dojazdu ucznia do szkoły

Organ prowadzący nie ma obowiązku zwracania kosztów dojazdu ucznia do gimnazjum, które nie znajduje się w obwodzie jego zamieszkania.

Cena obiadu w szkolnej stołówce może być inna dla ucznia i nauczyciela

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa dyrektor w regulaminie ustalanym w porozumieniu z organem prowadzącym. Regulamin ten może dopuszczać możliwość korzystania ze stołówki także przez pracowników szkoły i wprowadzać dla nich wyższe opłaty niż dla uczniów.

Brak informacji o wysokości emerytury utrudnia naliczenie odpisu na ZFŚS

Jeżeli nauczyciel-emeryt nie dostarczy dyrektorowi danych dotyczących wysokości pobieranych przez niego świadczeń, to nie będzie możliwe prawidłowe naliczenie na niego odpisu na ZFŚS. Będzie to także miało wpływ na zakres i wysokość świadczeń, z których emerytowany nauczyciel może korzystać.