Wprowadzanie zmian w księdze uczniów

Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze uczniów dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

Urlop wychowawczy nie chroni przed zwolnieniem z pracy, gdy szkoła jest likwidowana

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Jeżeli zatem szkoła ulega likwidacji pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z każdym pracownikiem, także przebywającym na urlopie wychowawczym.

Opiekun stażu dwóch nauczycieli ma prawo do dwóch dodatków

Jeśli nauczyciel w danym roku szkolnym jest opiekunem dla dwójki stażystów, to przysługuje mu z tytułu każdej funkcji oddzielny dodatek funkcyjny.

Ojciec dziecka nie zawsze ma prawo do urlopu rodzicielskiego

Nowy urlop rodzicielski przysługuje wyłącznie w przypadku wykorzystania w całości urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Taka regulacja pozbawia prawa do urlopu rodzicielskiego pracowników-ojców, gdy matka dziecka w dniu porodu nie była zatrudniona. Ministerstwo pracy póki co nie planuje jednak zmieniać nowych przepisów.

Nowy katalog kar i nagród w schroniskach dla nieletnich i poprawczakach

8 października 2013 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie regulującym udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

Nauczyciel może się dokształcać także na urlopie zdrowotnym

Podczas urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel ma zakaz podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej. Nie ma jednak przeszkód, aby w tym czasie podnosił swoje kwalifikacje. Uczestnictwo w kursie, szkoleniu, czy podjęcie studiów nie stoi w sprzeczności z celem urlopu zdrowotnego.

Nauczyciel mianowany ma 2 możliwości rozwiązania stosunku pracy przy przejściu na emeryturę

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, który chce przejść na emeryturę może rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek albo w trybie porozumienia stron.