Zwolnienie ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego na podstawie decyzji dyrektora

Przepisy nie precyzują przypadków, które uniemożliwiają udział uczniów w projekcie edukacyjnym, zatem to dyrektor decyduje, jakie przypadki kwalifikują ucznia do zwolnienia z realizacji projektu.

Zakaz realizowania doraźnych zastępstw i godzin ponadwymiarowych przez dyrektora szkoły jest nieważny

Organ prowadzący szkołę nie może zabronić dyrektorowi szkoły realizowania godzin ponadwymiarowych ani godzin doraźnych zastępstw. Uchwała regulująca tego rodzaju sprawy narusza przepisy prawa i powinna zostać unieważniona.

Ustawa „sześciolatkowa” podpisana przez Prezydenta

11 października 2013 r. Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą połowa sześciolatków z rocznika 2008 pójdzie do szkoły już 1 września 2014 roku.

Szkoła ma obowiązek zorganizować nauczanie indywidualne

Dyrektor szkoły nie może odmówić zorganizowania indywidualnego nauczania dla ucznia z powodu braku środków finansowych. Kwestie finansowania zajęć tego typu dyrektor powinien ustalić z organem prowadzącym.

Szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniom miejsca do przechowywania podręczników

Zdarza się, że w szkołach, które nie zapewniły uczniom możliwości przechowywania podręczników, uczniowie za własne pieniądze kupują szafki szkolne. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie ci chcą odsprzedać swoje szafki młodszym kolegom. W praktyce powstaje wątpliwość, czy dyrektor szkoły może dopuścić do takiej sytuacji, w której uczeń chcący skorzystać z możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w szkole, jest zmuszany do zakupu szafki od starszych kolegów.

Szkolna wycieczka tylko dla uczniów

W wycieczce organizowanej przez szkołę nie powinny uczestniczyć osoby, które nie są jej uczniami. Rodzice nie są uczestnikami wycieczki. Mogą natomiast za zgodą dyrektora szkoły być jej opiekunem.

Rodzic nie zwolni ucznia z obowiązku przebywania w szkole podczas tzw. okienek w planie

W klasach najmłodszych nie powinno być tzw. okienek w planie lekcji, zaś nawet gdy są to uczniowie mają obowiązek przebywać w tym czasie w szkole. Nie jest zatem możliwe zwolnienie ucznia z obowiązku przebywania w szkole, nawet za pisemną zgodą rodziców.