Zmiana podręczników w trakcie roku szkolnego bez poinformowania dyrektora jest niezgodna z prawem

Nauczyciel nie może bez konsultacji z dyrektorem i radą pedagogiczną zmienić podręcznika wykorzystywanego przy prowadzeniu swoich zajęć. Takie działanie jest bowiem niezgodne z prawem.

W klasach sprawiających szczególne trudności można zainstalować monitoring

W klasach, które sprawiają szczególne trudności w zachowaniu dyscypliny, można zainstalować monitoring. Wcześniej należy zasięgnąć opinii organów szkoły, jednak nie jest ona dla dyrektora wiążąca.

Uczęszczanie do klasy terapeutycznej - wyłącznie za zgodą rodziców i na podstawie opinii poradni

Nauka w klasie terapeutycznej jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na uczęszczanie ucznia do takiej klasy zgodę muszą wyrazić rodzice. Konieczne jest także uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Rozliczenie czasu pracy w szkołach za 1 i 11 listopada

Dni 1 i 11 listopada są dniami wolnymi od zajęć szkolnych i od pracy, także dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jeżeli jednak organizacja pracy placówki przewiduje pracę w te dni, to nauczyciel i pracownik powinni otrzymać w zamian inny dzień wolny od pracy.

Przekształcenie umowy w akt mianowania także podczas urlopu zdrowotnego

Przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania następuje z mocy prawa, a nie decyzją dyrektora wraz z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające przekształcenie. Do przekształcenia dochodzi niezależnie od tego, czy nauczyciel świadczy pracę, czy np. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Próbna ewakuacja w 9 krokach

Przeprowadzając próbną ewakuację należy wykonać określone czynności, zgodnie z ustaloną w szkole procedurą. Można skorzystać z tej, którą przedstawiamy poniżej.

Porozumienie o zakończeniu pracy w szkole lub wypowiedzenie umowy w związku z przejściem na emeryturę

Nie ma szczególnej procedury rozwiązywania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, zaś pracownik rozwiązujący z tego powodu stosunek pracy nie ma obowiązku wskazywania przyczyny w wypowiedzeniu stosunku pracy, czy też porozumieniu w sprawie zakończenia stosunku pracy.