Łączenie klas w gimnazjum jest niezgodne z przepisami

Organizowanie zajęć w klasach łączonych w gimnazjach pozbawione jest podstaw prawnych. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej dopuszczalny jest natomiast podział na grupy, także międzyoddziałowe. Dotyczy to jednak tego samego etapu edukacyjnego.

ZNP negatywnie opiniuje propozycje zmian w Karcie Nauczyciela

ZNP negatywnie ocenia kluczowe zmiany dotyczące pragmatyki nauczycielskiej, jakie mają wejść w życie już w styczniu 2014 r. Zdaniem Związku są one uzasadnione jedynie względami ekonomicznymi, zaś resort edukacji szuka oszczędności kosztem destabilizacji i obniżenia rangi społecznej zawodu nauczyciela.

Zasady wynajmowania pomieszczeń szkoły ustala organ prowadzący

O możliwości wynajmu pomieszczeń szkoły decyduje organ prowadzący. To on ustala zasady wynajmu, opłaty z tego tytułu i inne kwestie z tym związane w stosownej uchwale. Dyrektor szkoły może zaś wynająć pomieszczenia szkolne gdy dysponuje odpowiednim pełnomocnictwem lub na rzecz szkoły został ustanowiony trwały zarząd.

Za złe zachowanie nie można zawiesić ucznia, ale można go przenieść do innej szkoły

Wobec ucznia zachowującego się nagannie na zajęciach nie można zastosować kary polegającej na zakazie uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Utrudnianie uczniowi spełniania obowiązku szkolnego i systematycznego uczestniczenia w zajęciach jest sprzeczne z prawem.

Wychowawca świetlicy może pełnić zastępstwa w ramach czasu pracy i poza nim

Jeżeli w ramach swojego czasu pracy wychowawca świetlicy pełni opiekę nad klasą w razie nieobecności innego nauczyciela, to za taką pracę nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli natomiast opieka taka wykraczałaby poza pensum wychowawcy świetlicy, to za każdą godzinę takiej pracy należy się mu wynagrodzenie z tytułu sprawowania doraźnego zastępstwa.

Więcej nauczycieli otrzyma świadczenie kompensacyjne

Nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli mogą od 1 stycznia 2014 roku zyskać prawo do świadczenia kompensacyjnego. Senat przygotował projekt zmiany ustawy.

Urlop zdrowotny przysługuje w ramach podstawowego zatrudnienia

Nauczyciel zatrudniony w ramach kilku umów korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia wyłącznie w ramach podstawowego zatrudnienia. Podczas urlopu musi zaprzestać jakiejkolwiek działalności zarobkowej, co oznacza konieczność rezygnacji w tym czasie z dodatkowego zatrudnienia w szkole, a więc konieczność zwolnienia się z tej dodatkowej pracy albo skorzystania z urlopu bezpłatnego.