Wicedyrektor powołany na zastępstwo musi spełniać odpowiednie wymagania

Wicedyrektor powołany na stanowisko kierownicze za nieobecnego nauczyciela musi spełniać określone przepisami wymagania kwalifikacje. Nie ma w tym przypadku możliwości powierzenia pełnienia obowiązków osobie, który tychże wymagań nie spełnia.

Umowa na czas określony z emerytowanym nauczycielem może być zawarta na dowolny okres czasu

Okres obowiązywania umowy o pracę na czas określony zawieranej z nauczycielem zależy od potrzeb szkoły. Nie musi ona zatem obejmować całego roku szkolnego, okresu prowadzenia zajęć, ani kończyć się w dniu zakończenia zajęć lekcyjnych. Nie ma tu odrębnych regulacji dotyczących zatrudniania emerytowanych nauczycieli.

Umieszczenie zdjęcia osoby na stronie internetowej szkoły nie zawsze wymaga jej zgody

Przetwarzanie danych osobowych innej osoby, czy też rozpowszechnienie jej wizerunku, na przykład na stronie internetowej szkoły, co do zasady wymaga zgody tej osoby. Inaczej jest jednak, gdy chodzi o zdjęcia ze szkolnej imprezy, zjazdu absolwentów, czy wycieczki, w których uczestniczyło szersze grono osób.

Świąteczne paczki i bony muszą uwzględniać kryterium socjalne

Przyznawane w wielu placówkach świąteczne paczki i bony muszą uwzględniać kryterium socjalne. W praktyce oznacza to, że ich wartość nie może być taka sama dla wszystkich osób uprawnionych. W przeciwnym razie od każdego świadczenia trzeba zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne, a ponad kwotę zwolnienia – także podatek.

Przed rozpoczęciem zajęć należy zapewnić uczniom opiekę

Zdarza się, że uczniowie przychodzą do szkoły wcześniej, niż rozpoczynają się ich zajęcia. Dla dyrektora to sygnał, że trzeba zorganizować dla nich opiekę i ustalić dodatkowe godziny dyżurowania przez nauczycieli, albo zmienić zasady pracy szkolnej świetlicy.

Organizacja wczesnego wspomagania na podstawie opinii poradni

Podstawą organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest potrzeba dziecka potwierdzona opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bez tej opinii i dobrej woli rodziców dyrektor nie ma podstaw do zorganizowania takich zajęć.

Odwołanie od orzeczenia zalecającego urlop zdrowotny

Od każdego orzeczenia lekarskiego zalecającego nauczycielowi urlop zdrowotny dyrektor ma prawo się odwołać. Wniesienie odwołania wstrzymuje udzielenie urlopu do czasu wydania ostatecznej decyzji przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Nauczyciel, który nie czekając na zakończenie postępowania, samowolnie udzieli sobie urlopu ryzykuje nawet utratą pracy.