Zasady przekazania szkoły nowemu dyrektorowi określa organ prowadzący

Przepisy nie regulują sposobu przejęcia szkoły przez nowego dyrektora. W praktyce decyduje o tym organ prowadzący. Nowemu dyrektorowi należy jednak przekazać wszystkie dokumenty szkolne, w tym elektroniczne. Dostęp do niektórych dokumentów wymaga jednak uzyskania upoważnienia, w tym odpowiednich haseł.

Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników szkoły

Przepisy nie określają szczegółowego zakresu obowiązków dla stanowisk pracy, jakie mogą występować w szkołach i placówkach oświatowych. Tym trudniej jest samodzielnie stworzyć takie dokumenty. Jednak posiadanie spisanych zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego stanowiska pracy w szkole usprawnia nadzorowanie pracowników i zarządzanie nimi. Aby ułatwić to zadanie naszym Czytelnikom przygotowaliśmy 26 szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla stanowisk pedagogicznych i niepedagogicznych. Co tydzień będziemy przesyłać Ci na maila kolejne dokumenty.

W trakcie urlopu rodzicielskiego nie można zwolnić nauczyciela

Po urlopie rodzicielskim nauczyciel ma prawo powrotu do pracy na dotychczasowe stanowisko, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Okres urlopu rodzicielskiego chroni nauczyciela przed zwolnieniem z pracy.

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest szkoła, a nie najemca

Jeżeli szkoła wynajmuje swoje pomieszczenia podmiotom zewnętrznym to i tak podatek od nieruchomości obciąży ją, jako posiadacza zależnego budynku otrzymanego w trwały zarząd. Jeżeli pomieszczenia będą wynajmowane na działalność pozaoświatową, szkoła nie skorzysta ze zwolnienia podatkowego.

Po upływie kadencji wicedyrektora funkcja kierownicza wygasa z mocy prawa

Jeżeli funkcja wicedyrektora została powierzona na czas określony, to z upływem kadencji przestaje on zajmować stanowisko kierownicze i wygasa jego prawo do dodatku funkcyjnego. Skutek ten następuje z mocy prawa i nie jest wymagane zastosowanie procedury odwołania.

Opiekun wycieczki nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia

Opiekun szkolnej wycieczki niezależnie od tego, czy jest to nauczyciel czy inna osoba pełnoletnia np. rodzic ucznia, nie musi być ubezpieczony. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, dotyczy tylko uczestników wycieczek.

Odzyskanie statusu rencisty uprawnia do korzystania z ZFŚS w ostatnim miejscu pracy

Osoba, która w trakcie roku odzyskała status rencisty ma prawo do świadczeń socjalnych, w tym także do dofinansowania do wypoczynku. Fakt, iż placówka wypłaciła już to świadczenie pozostałym uprawnionym nie ma tu znaczenia.