Wywieszenie flagi ZNP na budynku szkoły wymaga zgody właściciela

Obowiązujące przepisy nie regulują procedur wywieszania flag związkowych na budynkach zakładu pracy. Związek zawodowy może oflagować swoją siedzibę ale wywieszenie flag w innym miejscu np. na budynku szkoły wymaga już zgody organu prowadzącego albo dyrektora szkoły.

Wypadek przy pracy nie musi być zgłoszony niezwłocznie po zdarzeniu

Pracownik może zgłosić, że doznał wypadku przy pracy z opóźnieniem. Bez względu na czas, jaki upłynął od wypadku, pracodawca obowiązany jest powołać zespół powypadkowy, który ustala okoliczności dotyczące wypadku. Ustalenia dokonywane są w protokole powypadkowym, który musi zostać sporządzony w ciągu 14 dni od powołania zespołu powypadkowego.

Spotkanie opłatkowe można sfinansować lub dofinansować z ZFŚS

Spotkanie opłatkowe dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i innych osób uprawnionych można sfinansować w całości lub częściowo dofinansować ze środków ZFŚS. Nie w każdym przypadku trzeba się jednak kierować kryterium socjalne.

Próbne, bezpłatne egzaminy są dostępne na stronach CKE

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że ani resort ani Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne nie współpracują z wydawnictwem OPERON, ani też z innymi wydawnictwami czy podmiotami, które udostępniają szkołom różnego rodzaju testy lub inne materiały diagnostyczne do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów. Bezpłatne materiały w tym zakresie są dostępne na stronach CKE i OKE.

Odmowa wykonania polecenia służbowego grozi karą, a nawet rozwiązaniem umowy

Pracownik, który nie wykonuje poleceń służbowych pracodawcy, może zostać ukarany karą porządkową upomnienia lub nagany, a jeśli jego zachowanie jest wyjątkowo rażące może zostać z nim rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia. Szczególna ochrona wynikająca z wieku przedemerytalnego nie ma w tym wypadku zastosowania.

Obliczanie wynagrodzenia nauczyciela za część miesiąca

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniany w trakcie miesiąca lub jego stosunek pracy ulega rozwiązaniu z innym dniem niż koniec miesiąca, nie nabywa on prawa do wypłaty wynagrodzenia za pełny miesiąc pracy. Należy wypłacić mu pensję tylko za przepracowane dni.

Nowa procedura SIO na lata 2014-2016

W latach 2014 - 2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze „starego SIO”. „Nowe SIO” ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku. W latach 2014 – 2016 będzie obowiązywać nowa, tymczasowa procedura wprowadzania danych. Sejm przyjął zmianę przepisów o SIO.