Zużyte lub uszkodzone pieczęcie szkoły trzeba przekazać do Mennicy Państwowej

Pytanie: Czy zużyte lub uszkodzone pieczęcie urzędowe szkoły należy zwracać, a zagubione zgłaszać do Mennicy Państwowej?

Ze środków ZFŚS nie sfinansujesz szkolenia dla nauczycieli

Pytanie: Regulamin ZFŚS przewiduje możliwość spotkań integracyjnych oraz wycieczek dla pracowników szkoły. Czy mogę zorganizować dwudniowe szkolenie dla nauczycieli i pokryć koszty noclegu oraz przejazdu ze środków ZFŚS  w szkole?

Wykonywanie prac porządkowych podczas zajęć WF-u jest niezgodne z prawem

Pytanie: Podczas lekcji WF-u na podwórku niećwiczący uczniowie wykonują prace porządkowe wokół szkoły: grabią liście, zbierają śmieci, zamiatają chodniki. Czy jest to zgodne z prawem? 

Wicedyrektora szkoły obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy

Pytanie: Wicedyrektor jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, lecz korzysta ze zniżki pensum do 3/18. Ile czasu powinien wicedyrektor przebywać w szkole?

W komisjach ds. awansu zawodowego dyrektora zastępuje wicedyrektor

Pytanie: Czy dyrektor może oddelegować wicedyrektora, by wziął udział w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego i komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego?

RPO: Zasady rekrutacji do szkół publicznych są niezgodne z prawem!

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z Konstytucją. Zdaniem Rzecznika, obecna regulacja pozwala na dowolne ustalenie przez MEN w rozporządzeniu całokształtu zasad rekrutacji do szkół publicznych, nie wskazując żadnych wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, przez co jest niekonstytucyjna. W konsekwencji, dzieci które nie spełniają uwzględnionych w rozporządzeniu wymogów, mają mniejsze szanse na przyjęcie do przedszkola publicznego, często oznacza to dla nich brak możliwości skorzystania z nauki i opieki w jakimkolwiek publicznym przedszkolu na terenie gminy, w której mieszkają.

RPD: Potrzebne są działania w ramach edukacji zdrowotnej

Dnia 20 września 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia przypomniał o konieczności wprowadzenia uregulowań prawnych, które umożliwiłyby egzekwowanie norm żywieniowych, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w odniesieniu do dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.