Urlopu wypoczynkowego udziela się na pełny dzień pracy, a tylko wyjątkowo na godziny

Pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu na część dnia pracy, chyba że liczba godzin urlopu pozostała w puli urlopowej nie wystarcza na zapewnienie całego dnia wolnego. Może jednak na pisemny wniosek pracownika zwolnić go od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. W takim wypadku pracownik jest zobowiązany odpracować czas zwolnienia.

Temat lekcji w innym dokumencie niż dziennik lekcyjny

Do dziennika lekcyjnego dla danego oddziału należy wpisywać dane wskazane w rozporządzeniu o dokumentacji przebiegu nauczania, tj. m.in. temat lekcji i oceny. Tylko wewnątrzszkolne ocenianie może być dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumentem, określonym w statucie szkoły, z tym że ustalone dla ucznia oceny roczne i ocenę zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

Przychód pracownika z imprezy opłatkowej finansowanej ze środków z ZFŚS

Udział w spotkaniu opłatkowym finansowanym ze środków ZFŚS stanowi przychód ze stosunku pracy. W celu ustalenia wysokości tego przychodu należy podzielić koszt imprezy przez liczbę uczestników. Ustalenie tej liczby jest kwestią techniczną, która może zostać uszczegółowiona w obowiązującym w danej placówce regulaminie.

Przerwa świąteczna nie jest okresem urlopu wypoczynkowego

Co roku powraca pytanie o czas pracy nauczycieli w okresie przerwy świątecznej. Przypominamy zatem, że dni wolne od zajęć dydaktycznych jak np. 27-29 i 30-31 grudnia 2013 r. nie są dla nauczyciela dniami wolnymi od pracy. W te dni nauczyciel może zostać zobowiązany do realizacji zadań wynikających z Karty Nauczyciela lub zapewnienia opieki nad uczniami.

Powołanie komisji socjalnej w szkole

W większości regulaminów ZFŚS przyznawanie świadczeń z Funduszu to uprawnienie komisji socjalnej. Należy jednak zaznaczyć, że ani ustawa o ZFŚS, ani inny powszechnie obowiązujący przepis prawa regulujący tę problematykę nie obliguje do tworzenia tego organu. Podstawą powołania tego organu jest jedynie regulamin, który powinien określać nie tylko skład komisji, ale także jej kompetencje i przesłanki rozwiązania.

Plan przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków

Nowa Minister Edukacji przedstawiła plan działań, które mają zapewnić, że 1 września 2014 r. szkoły będą przygotowane na 6-latki równie dobrze, jak 6-latki na szkoły. Obejmują one m.in. szkolenia dla nauczycieli, opracowanie przepisów gwarantujących miękkie przejście z przedszkola do szkoły oraz z klasy III do IV szkoły podstawowej, a także nowe zasady organizowania grup opieki świetlicowej. Ważną zmianą ma być umożliwienie złożenia wniosku o nauczanie domowe w dowolnym momencie roku szkolnego oraz możliwość cofnięcia sześciolatka do przedszkola na wniosek rodziców.

Organ prowadzący może skontrolować dokumentację ZFŚS

Organ prowadzący szkołę, a w przypadku powołania jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, ta jednostka, mają prawo skontrolować szkołę w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi, w tym środkami ZFŚS. Mogą zatem żądać np. przedstawienia oświadczeń pracowników o dochodach w celu sprawdzenia, czy świadczenia z funduszu socjalnego są przydzielane prawidłowo.