Zwolnienie zapomogi zdrowotnej od podatku do kwoty 2.280 zł w roku

Zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej stanowi wystarczający dowód dla zwolnienia podatkowego przyznanej z tego tytułu zapomogi.

Zmiana stanowiska pracy nauczyciela w trakcie roku szkolnego

Zmiana rodzaju prowadzonych zajęć w trakcie roku szkolnego nie zawsze oznacza zmianę stanowiska pracy. Gdy jednak tak się dzieje trzeba pamiętać, że inne są procedury dla zmiany stanowiska pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, a inne dla zatrudnionych przez mianowanie. Czasami na taką zmianę konieczna jest także zgoda nauczyciela.

Ustawa rekrutacyjna podpisana przez Prezydenta

18 grudnia 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która zmienia m.in. zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 odbędzie jeszcze na dotychczasowych zasadach.

Umowa na zastępstwo nie musi obejmować ferii szkolnych

Umowa na zastępstwo zwykle obejmuje cały okres nieobecności zastępowanego pracownika. W przypadku nauczycieli nie musi jednak trwać przez ferie szkolne. W okresie tym nauczyciele i tak nie świadczą pracy bowiem korzystają z urlopów wypoczynkowych, zatem nie ma wówczas konieczności zastępowania nieobecnej osoby.

Trzynastkę za 2013 r. otrzymają nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

Zaraz po Nowym Roku w szkołach rozpocznie się sezon obliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W tym roku więcej osób będzie miało prawo do tego świadczenia na skutek dodania do listy wyjątków, zwalniających z wymogu przepracowania 6 miesięcy, okresów korzystania z uprawnień rodzicielskich.

Rozpowszechnianie nagrania ze szkolnej studniówki może się skończyć w sądzie

Firmy świadczące usługi wideofilmowania na studniówkach i innych szkolnych uroczystościach nie mogą bez zgody osób w nich uczestniczących rozpowszechniać tych nagrań np. w celu promocji własnej działalności. Taka sprawa może mieć swój finał w sądzie, gdyż w grę wchodzi naruszenie dóbr osobistych.

O sposobie zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej decyduje dyrektor szkoły

Pracodawca jest obowiązany zapewnić dostarczanie pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. O sposobie wykonania tego obowiązku dyrektor szkoły rozstrzyga w wewnętrznych uregulowaniach. Wydatki na ten cel powinny być zgodne z planem finansowym placówki.