Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych i przejście na świadczenie przedemerytalne bez odprawy

Pracownikowi, z którym stosunek pracy zostaje rozwiązany z przyczyn ekonomicznych, a który nie ma uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nie przysługuje nagroda jubileuszowa, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający go do nagrody.

Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia z listy uczniów

Nieklasyfikowanie ucznia z zajęć edukacyjnych nie może być powodem skreślenia z listy uczniów, ponieważ oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i ocena klasyfikacyjna zachowania nie powinny mieć na siebie wpływu. Opuszczanie zajęć i nieusprawiedliwianie nieobecności, jako niewywiązywanie się z obowiązków ucznia, powinien uwzględnić wychowawca klasy ustalając śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Ważność zaświadczenia uprawniającego do refundacji okularów korekcyjnych

Zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korekcyjnych jest ważne tak długo, jak długo ważne jest zaświadczenie o zdolności pracownika do wykonywania pracy.

W 2014 r. wyższy dodatek za pracę w porze nocnej

Od 1 stycznia 2014 roku uległa podwyższeniu podstawa naliczania dodatku do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej.

Stanowisko MPiPS w sprawie wydawania świadectw pracy po umowach na czas określony

Już prawie 3 lata obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy po umowach na czas określony. Nadal wzbudzają one wiele wątpliwości i kontrowersji, w szczególności, gdy pracownik nie otrzymał świadectwa pracy za okres zatrudnienia, który rozpoczął się przed wejściem w życie nowych regulacji lub gdy po umowie na czas określony zostaje zatrudniony na podstawie umowy bezterminowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia kiedy w praktyce pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy.

O prawie do urlopu ojcowskiego decyduje status pracownika ojca, a nie matki

Warunkiem otrzymania urlopu ojcowskiego jest posiadanie przez ojca dziecka statusu pracownika, złożenie wniosku w odpowiednim terminie oraz nieukończenie przez dziecko 12. miesiąca życia przed terminem zakończenia urlopu. Wymogiem nie jest natomiast to, aby matka dziecka pracowała i korzystała z urlopu macierzyńskiego.

Nauczyciel zatrudniony w szkole na czas krótszy niż 10 miesięcy, ma prawo do urlopu proporcjonalnego

Urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki feryjnej nie jest uzależniony od wymiaru godzin zajęć, ale od okresu zatrudnienia w danym roku. Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 miesięcy, nauczycielowi przysługuje urlop proporcjonalny.