Szkolna kampania na rzecz utworzenia związku zawodowego

Agitacja na terenie szkoły, w celu pozyskania nauczycieli do związku zawodowego nie jest zakazana, o ile nie zakłóca statutowej działalności szkoły. Nauczyciel podejmujący tego typu działania powinien jednak wiedzieć, że działalność na rzecz związków zawodowych jest działalnością społeczną i powinna być wykonywana poza godzinami pracy.

Ograniczony dostęp do szkolnej świetlicy

Statut szkoły może przewidywać ograniczenia w przyjmowaniu uczniów do świetlicy ze względu na warunki lokalowe i związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa, w tym uwarunkowane liczbą opiekunów.

Odprawy z tytułu zwolnienia z pracy nie wlicza się do średnich wynagrodzeń nauczycieli

Wydatki na odprawy wypłacane zwalnianym nauczycielom w związku z likwidacją szkoły nie są uwzględniane przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia (średnich wynagrodzeń) dla potrzeb obliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Nowe zasady rekrutacji na 2014 r.

Od 18 stycznia obowiązuje ustawa zmieniająca ustawę o systemie oświaty, która wprowadza nowe zasady rekrutacji do publicznych szkół i placówek oświatowych. Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się na tymczasowych zasadach.

Nauczanie indywidualne przez Internet?

Nauczanie indywidualne odbywa się zwykle w domu ucznia lub miejscu jego pobytu. Ze względu na stan zdrowia ucznia można jednak rozważyć wprowadzenie innowacji organizacyjno-metodycznej w formie e-learningu.

MEN: Zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły w praktyce

Co roku, przyznając trzynastki dla nauczycieli, dyrektorzy szkół zastanawiają się kiedy można uznać, że nauczyciel został zatrudniony zgodnie z organizacją pracy szkoły. Ma to bowiem decydujące znaczenie dla ustalenia, czy nauczyciel ma prawo do trzynastki, czy też nie. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiewa wątpliwości w tym zakresie i wyjaśnia, co oznacza zatrudnienie nauczyciela zgodnie z organizacją pracy szkoły.

Jedna ocena pracy nauczyciela realizującego różne zajęcia w ramach stosunku pracy

Dyrektor szkoły sporządza tylko jedną ocenę pracy nauczyciela bez względu na rodzaj zajęć realizowanych w ramach stosunku pracy. Przy dokonywaniu oceny pracy powinno uwzględniać się jednak wszystkie realizowane przez nauczyciela zadania.

Dyrektor szkoły nie wybiera społecznego inspektora pracy

Dyrektor szkoły nie ma kompetencji wybierania społecznego inspektora pracy. Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy szkoły (nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni) wg zasad ustalonych przez związki zawodowe w regulaminie.

Dodatek uzupełniający wypłacony w tracie urlopu zdrowotnego wlicza się do podstawy trzynastki

Dodatek uzupełniający wchodzi do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela, nawet jeżeli został wypłacony w czasie korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia.