Zmiany do arkusza organizacji wymagają zatwierdzenia organu prowadzącego

Każda zmiana zatwierdzonej organizacji szkoły wymaga poinformowania organu prowadzącego i uzyskania jego akceptacji. Niektóre samorządy nie wymagają jednak aneksów dotyczących zmian nie wywołujących skutków finansowych.

Zmiana terminu składania wniosku o nauczanie domowe

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadza także zmiany w zasadach wnioskowania o nauczanie domowe. Termin złożenia wniosku o edukację domową nie będzie już ściśle określony, zaś rodzice będą mogli go złożyć w dowolnym momencie w trakcie roku.

Zastępca dyrektora ma pełne uprawnienia

Gdy w szkole nie ma wicedyrektora, nieobecnego dyrektora zastępuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący. Tak powołany zastępca ma wszystkie kompetencje przynależne dyrektorowi szkoły. Organ powinien jednak udzielić mu pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności.

Wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe

Nauczyciel powinien mieć wypłacone wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Nie ma podstaw, aby płacić mu za godziny, które z różnych przyczyn się nie odbyły.

Udokumentowanie wypadku w drodze do pracy – oświadczenie nie wystarczy

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy powinien udowodnić, że zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy. Samo zawiadomienie o zdarzeniu to za mało.

Trzynastka zmarłego pracownika należy się małżonkowi i dzieciom

W przypadku śmierci pracownika, który nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., należne świadczenie należy wypłacić małżonkowi oraz innym osobom spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym, czyli najczęściej dzieciom.

Szkolna świetlica – doprecyzowanie przepisów

Dnia 28 stycznia do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który m.in.doprecyzowuje zasady funkcjonowania szkolnych świetlic. Wprowadza także limit uczniów, jaki może mieć pod swoją opieką jeden wychowawca świetlicy.

Przedłużenie kadencji dyrektora

Organ prowadzący szkołę może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych, ale musi wykazać, że zaistniał „uzasadniony przypadek”.

Plany Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2014 r.

W sobotę, 1 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa z udziałem Premiera Donalda Tuska oraz Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Tematem spotkania były plany resortu edukacji na 2014 rok.