Zwolnienie lekarskie na urlopie dla poratowania zdrowia

Dostarczenie przez nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia zwolnienia lekarskiego, tj. zwolnienia z obowiązku pracy w szkole z punktu widzenia pracodawcy (dyrektora szkoły) nie powoduje żadnych skutków prawnych.

Zapomoga zdrowotna dla rencisty

Zapomogę zdrowotną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można przyznać także byłemu pracownikowi przebywającemu na rencie.

Umowa dla nauczyciela – zgodna z przepisami i potrzebami szkoły

Rodzaj umowy zawieranej z nauczycielem zależy przede wszystkim od posiadanego przez niego stopnia awansu zawodowego. Jednak ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły, który musi dostosować formę zatrudnienia do potrzeb i możliwości szkoły.

Uczeń uczęszczający na religię i etykę na świadectwie ma jedną ocenę

Uczeń nie musi wybierać między religią a etyką - może chodzić na oba przedmioty. W świadectwie szkolnym jest jednak miejsce tylko na jedną ocenę.

Status prawny uczniów klas maturalnych

Uczniowie klas trzecich liceum mają status uczniów do 31 sierpnia, pomimo zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 kwietnia. W związku z tym przysługują im zarówno zniżki wynikające z posiadania aktualnej legitymacji szkolnej, jak również zaświadczenia, iż są uczniami.

Przekształcenie umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony

Już pierwsza umowa na czas określony zawarta z nauczycielem wbrew wymaganiom Karty Nauczyciela powoduje jej przekształcenie w umowę na czas nieokreślony. Fakt ten należy potwierdzić na piśmie.

Procedura postępowania z pieczęciami wycofanymi z użycia

Wycofane z obiegu szkolne pieczęcie należy przekazać do Mennicy Państwowej za pośrednictwem organu prowadzącego. Podobnie należy postąpić ze zużytymi lub uszkodzonymi pieczęciami.

Półroczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego

Podsumowując półrocze pracy szkoły należy uwzględnić stopień realizacji zadań wynikających z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wnioski wyciągnięte podczas rozliczenia I półrocza stanowią podstawę do modyfikacji działań w drugim półroczu, tak, by na koniec roku szkolnego plan nadzoru dyrektora szkoły był zrealizowany.

Obowiązkowa i bezpłatna nauka języka obcego dla przedszkolaków

Obowiązkowa, bezpłatna nauka języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – to jedna ze zmian, jaką przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dokument 6 lutego został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.