Zwolnienie z pracy za brak aktualnych badań lekarskich

Nauczyciel, który mimo otrzymania skierowania od dyrektora szkoły nie poddaje się kontrolnym badaniom lekarskim, np. po urlopie dla poratowania zdrowia, nie może być dopuszczony do pracy. W konsekwencji może za to stracić pracę.

Zajęcia z etyki nawet dla jednego ucznia

Szkoła będzie musiała zorganizować zajęcia z etyki bez względu na liczbę uczniów deklarujących chęć uczestniczenia w tych zajęciach, czyli nawet dla jednej osoby. Deklaracja będzie zaś wyrażana w formie pisemnego oświadczenia, które będzie można w każdym momencie wycofać.

Test sprawdzający wiedzę i umiejętności ucznia powinien przeprowadzić nauczyciel prowadzący z nim zajęcia edukacyjne

Diagnozę i ocenę stanu wiedzy i umiejętności ucznia niesklasyfikowanego śródrocznie powinien przeprowadzić nauczyciel, który prowadził z nim zajęcia edukacyjne. Nie jest wskazane zlecanie takich czynności innemu nauczycielowi, który nie miał z uczniem bezpośredniego kontaktu na zajęciach.

Statut szkoły może przewidywać prawo wstępu rodzica na lekcje

Jak daleko rodzice mogą posunąć się w ingerencji w pracę szkoły? Czy mogą żądać wpuszczenia ich na lekcje w celu obserwacji nauczyciela? Czy w ten sposób współpracują, czy uniemożliwiają pracę nauczycielom? Takie pytania stawia sobie wielu dyrektorów szkół.

Spotkanie w MEN o planowanych zmianach w edukacji

Dnia 13 lutego Minister Edukacji Narodowej spotkała się z przedstawicielami korporacji samorządowych. Głównym tematem spotkania było przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków, projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela, a także darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów.

Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych

Początek II półrocza to ostatni moment na przeprowadzenie diagnozy przed egzaminem zewnętrznym. Poszczególne klasy mogą przygotować swoje „listy trudności”. Wskazane elementy mogą być systematycznie ćwiczone z pomocą nauczycieli różnych przedmiotów oraz na zajęciach pozalekcyjnych, niemal do ostatniej chwili przed egzaminem.

Powołanie pracownika szkoły w skład komisji inwentaryzacyjnej

Powołanie pracownika szkoły w skład komisji inwentaryzacyjnej wymaga jego zgody, chyba że w zakresie jego obowiązków znajdują się postanowienia zobowiązujące go do wykonywania takich zadań.

Ocena realizacji podstawy programowej nie podlega upublicznieniu

Ocena pracy nauczyciela, w tym stopień realizacji przez niego podstawy programowej, dokonana przez doradcę metodycznego podlega ochronie na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że dyrektor nie może udostępniać uzyskanych od doradcy informacji np. na forum rady pedagogicznej.

Nowy akt nadania tylko, gdy nauczyciel uzyska wyższy poziom wykształcenia

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczyciela nie jest podstawą do wydania mu nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Wydaje się go tylko w sytuacji, gdy nauczyciel uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie.