Zmiany w zasadzie obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Obecne zapisy Kodeksu pracy i rozporządzenia wykonawczego nie uwzględniają podstawowej, zdaniem ekspertów i Sądu Najwyższego kwestii, że za czas urlopu wypoczynkowego pracownik ma prawo do takiego samego wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zasada ta nie przekłada się jednak na sposób obliczania ekwiwalentu za urlop, co będzie przedmiotem nowelizacji. Szczegóły planowanych zmian znajdziesz poniżej.

Zmiany w obliczaniu wynagrodzenia za część miesiąca!

Najnowsze zapowiedzi zmian do Kodeksu pracy dotyczą doprecyzowania zapisów o obliczaniu wynagrodzenia za część miesiąca. Planowane jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wynagrodzenie pracownika za przepracowaną część miesiąca będzie ustalane za każdą godzinę pracy (a nie dzień). Nie będzie także już wątpliwości, że przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca uwzględniany jest wymiar czasu pracy wynikający z art. 130 Kodeksu pracy, a nie liczba godzin wynikająca z rozkładu czasu pracy pracownika. Obecnie bowiem przepis w tym zakresie jest nieprecyzyjny.

Wizytator może kserować dokumenty, robić notatki, zbierać dowody do akt kontroli

Pytanie: Czy zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych wizytator kuratorium podczas kontroli może kserować dokumenty i wynosić z placówki?

Udzielanie korepetycji przez nauczycieli

Pytanie: Czy nauczyciel uczący ucznia może udzielać mu równocześnie korepetycji? Czy polskie prawo oświatowe określa to jednoznacznie?

TK: Brak dnia wolnego za święto jest niezgodny z Konstytucją!

2 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis określający zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada w dzień dla niego wolny od pracy, narusza konstytucyjną zasadę równości. Przepis ten bezpodstawnie różnicuje liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom!

Samorządy mają więcej pieniędzy na oświatę, a z własnej kieszeni więcej na nią nie wydają

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało informację na temat liczby uczniów i nauczycieli, wysokości kosztów przeznaczanych na oświatę ze środków własnych samorządów oraz wysokości subwencji oświatowej w okresie minionych 7 lat. 

Rodzice nie mogą wnioskować o zwołanie rady pedagogicznej

Pytanie: Czy rodzic ma prawo wnioskować o zwołanie rady pedagogicznej, gdyż nie zgadza się z wynikiem klasyfikacji (nie akceptuje oceny niedostatecznej)?