Zmiana podręcznika w trakcie cyklu edukacyjnego

W procesie nauczania można dokonać zmiany podręcznika wynikającej z dostosowania ich treści do możliwości edukacyjnych uczniów i warunków realizacji programów nauczania.

Wrzesień 2014 r. - darmowy podręcznik i dotacja na zakup książek do języków obcych

Już we wrześniu tego roku uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzyma bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Szkoła otrzyma natomiast dotację celową na zakup dla niego materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka obcego.

Umowy na zastępstwo nie przedłuża się do dnia porodu

Umowa zawarta na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie ulega przedłużenia do dnia porodu, nawet jeśli miałaby ulec rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej

Ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wymaga podjęcia uchwały rady pedagogicznej.

Płatne zwolnienie od pracy na badania w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy

Dyrektor szkoły ma obowiązek zwolnić nauczyciela od pracy w celu stawienia się przed odwoławczą komisję lekarską w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

PIP skontroluje działalność socjalną w szkołach

Plan kontroli planowanych przez Państwową Inspekcję Pracy na 2014 rok zakłada kontrole szkół i placówek oświatowych pod kątem zgodności z prawem prowadzonej działalności socjalnej.

Nauczyciel przywrócony do pracy musi zwrócić odprawę

Z dniem prawomocnego przywrócenia nauczyciela do pracy odpada podstawa prawna wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Nauczyciel ma zatem obowiązek ją zwrócić.

Nauczyciel nie może pić wody i innych napojów w czasie lekcji

Ustawianie przez nauczyciela na biurku naczyń z napojem i picie go w czasie zajęć nie należy do dobrych obyczajów i mogło być wskazane przez wizytatora jako nieprawidłowość. Wymagając od uczniów właściwego zachowania w trakcie zajęć (nie spożywania jedzenia czy napojów), nauczyciel powinien przestrzegać także określonych zasad.

Nauczyciel bibliotekarz nie powinien dyżurować na przerwach

Biblioteka szkolna działa również w czasie przerw a uczniom należy zapewnić możliwość korzystania w tym czasie z biblioteki. Nie należy zatem wyznaczać nauczyciela bibliotekarza do pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.