Skrócony urlop zdrowotny po świadczeniu rehabilitacyjnym

Nauczyciel po świadczeniu rehabilitacyjnym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, ale tylko do końca okresu, na jaki przedłużono nieobecność w pracy tego nauczyciela w związku z zaniechaniem rozwiązania stosunku pracy po upływie 182 dni choroby - tj. - łącznie ze świadczeniem rehabilitacyjnym do - 12 miesięcy.

Samorząd uczniowski może mieć wgląd do protokołu kontroli sanitarnej

Przepisy nie wskazują którym organom szkoły można udostępnić protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli jednak zawnioskuje o to samorząd uczniowski, to nie ma przeszkód, aby miał wgląd do tego dokumentu.

Rada rodziców może zatrudnić nauczyciela na zlecenie

Rada rodziców może zawierać umowę zlecenia w zakresie dotyczącym wspierania działalności statutowej szkoły i na tej podstawie z własnych środków wypłacać wynagrodzenie zleceniobiorcy.

Odpis lub kopia arkusza ocen dla ucznia przechodzącego do innej szkoły

Uczniowi, który przechodzi do innej szkoły, należy wydać odpis arkusza ocen lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem jego kopię. Otrzymanie tego dokumentu muszą pokwitować rodzice (opiekunowie prawni) lub sam uczeń, gdy jest pełnoletni.

Nauczyciel z naganą może awansować

Przepisy nie wskazują, aby otrzymanie przez nauczyciela nagany miało wpływ na jego awans zawodowy. Zatem nie ma przeszkód, aby taki nauczyciel kontynuował postępowanie na wyższy stopień awansu zawodowego.

Informacja o pozbawieniu premii regulaminowej w aktach osobowych

Pismo informujące pracownika o pozbawieniu premii należy dołączyć do akta osobowych pracownika. Dokumentu tego nie usuwa się z akt osobowych według zasad dotyczących kar porządkowych.

Egzamin poprawkowy bez wniosku ucznia

Egzamin poprawkowy organizuje się bez składania przez ucznia/jego rodziców wniosku w tej sprawie. Można jednak taki wymóg zapisać w statucie, pod warunkiem, że ma on jedynie ułatwić organizację egzaminów.

Dyrektor szkoły poda listę podręczników w dowolnym terminie - nowelizacja przyjęta przez Sejm

Dnia 21 lutego Sejm przyjął nowelizację przepisów ustawy o systemie oświaty, która znosi obowiązek podawania do 15 czerwca listy podręczników, jakie będą obowiązywać w kolejnym roku szkolnym. Po wejściu w życie nowych przepisów dyrektor szkoły będzie mógł przedstawić zestaw podręczników w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.

Dobrowolne szkolenie bhp zleceniobiorcy

Szkolenia bhp dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia nie są obowiązkowe, a kwestia ta pozostawiona została uznaniu pracodawcy (zleceniodawcy).