Za dzień opieki nad dzieckiem wypłaca się uśrednione wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Wynagrodzenie za dzień opieki nad dzieckiem do lat 14 liczy się jak wynagrodzenie urlopowe. Uwzględnia się zatem w nim wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wysokości uśrednionej za dany miesiąc.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga zmiany umowy

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga zmiany umowy o pracę. Ponieważ jest to zmiana na korzyść pracownika, następuje w drodze porozumienia stron, którego efektem jest podpisanie aneksu do umowy o pracę.

Urlop uzupełniający bezpośrednio po urlopie rodzicielskim

Bezpośrednio po urlopie rodzicielskim nauczyciel może wnioskować o uzupełniający urlop wypoczynkowy, zaś dyrektor ma obowiązek ten wniosek uwzględnić.

Udział w większości egzaminów i sprawdzianów jest dla nauczyciela bezpłatny

Za pracę przy przeprowadzaniu pisemnej części egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczycielom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli natomiast czas pracy nauczyciela związany z przeprowadzaniem ustnej części egzaminu maturalnego przekroczy obowiązujący danego nauczyciela wymiar pensum to nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Uczeń bez ubezpieczenia nie pojedzie na szkolną wycieczkę

Uczeń, który nie ma opłaconego ubezpieczenia NNW nie może uczestniczyć w szkolnej wycieczce czy zielonej szkole.

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Obowiązująca od 18 stycznia 2014 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza zmiany w procedurze rekrutacji. Określono w niej kryteria rekrutacji i ich hierarchię. Kryteria opierają się na wyróżnieniu III grup kandydatów o szczególnym statusie.

Rekolekcje 2014 – wolne od zajęć, ale nie od pracy

Uczniowie uczęszczający na rekolekcje wielkopostne mają 3 dni wolnego od zajęć dydaktycznych. Mimo tego, nauczyciele mają obowiązek w te dni pozostawać do dyspozycji dyrektora i wykonywać zlecone przez niego zadania. Nie są to bowiem dla nich dni wolne od pracy.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 (wg przepisów przejściowych)

Wielu uczniów już podjęło decyzję co do dalszej ścieżki kształcenia, dlatego nowe rozwiązania prawne dotyczące rekrutacji, które obowiązują od 18 stycznia 2014 r., będą wdrażane sukcesywnie. Dzięki temu organy prowadzące będą mogły podjąć odpowiednie działania organizacyjno-techniczne.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisana przez Prezydenta

Dnia 7 marca 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty wprowadzającą tzw. darmowy podręcznik dla pierwszoklasisty.