Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa realizowane w ramach innego pensum

Obliczenie stawki za jedną godzinę dodatkowej pracy ponad pensum nie sprawia trudności, gdy dotychczasowe i doraźne godziny mają taki sam wymiar pensum. Gdy jednak godzina ponadwymiarowa lub doraźne zastępstwo ma inny wymiar pensum, o wysokości stawki decyduje organ prowadzący w regulaminie wynagradzania.

W tym roku 389 szkół do likwidacji

Do 28 lutego samorządy miały czas na podjęcie uchwał intencyjnych o zamiarze likwidacji szkół. W tym roku planuje się likwidację blisko 400 szkół.

Umowa z pracownikiem tylko na piśmie

Do tej pory gdy pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy na piśmie to najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy musiał potwierdzić warunki zatrudnienia. W praktyce pracodawcy unikali jednak wywiązania się z tego obowiązku, a pracownicy tygodniami i miesiącami pracowali bez umowy. Niektórzy nie otrzymali jej wcale.

Szkoła nie musi zapewnić parkingu dla rodziców uczniów

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia rodzicom dowożącym własnymi samochodami dzieci do szkoły dogodnego dla nich miejsca postoju przed szkołą. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, w tym wyznaczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób umożliwiających bezpośrednie wyjście na jezdnię.

Specjalne warunki dla ucznia niepełnosprawnego ruchowo

Szkoła przyjmująca ucznia niepełnosprawnego ruchowo powinna zapewnić mu właściwe warunki do odbywania nauki, a gdy takie jest zalecenie poradni, to we współpracy z nią ma obowiązek zagwarantować mu indywidualne wsparcie odpowiednio do potrzeb. Szczególnym wyzwaniem dla szkoły może być sytuacja, gdy uczeń nie jest samodzielny i wymaga ciągłej opieki. Może ją pełnić asystent osoby niepełnosprawnej lub pomoc nauczyciela, a doraźnie także szkolna pielęgniarka.

Przydzielone godziny nauczania indywidualnego można cofnąć aneksem

Długotrwała choroba ucznia skierowanego na nauczanie indywidualne skutkuje koniecznością cofnięcia przydziału tych godzin nauczycielowi. Mimo cofnięcia godzin nauczyciel może jednak otrzymać wynagrodzenie.

Po roku nienagannej pracy o karze porządkowej nie może być śladu w teczce osobowej

Kara porządkowa ulega zatarciu z mocy prawa po upływie roku nienagannej pracy i nie jest to uzależnione od składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Obowiązkiem pracodawcy jest faktyczne usunięcie z akt osobowych dokumentacji związanej z wymierzeniem pracownikowi kary.

Nowe zasady rekrutacji – regulacje wspólne

Mimo odrębności, w procesie rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół i placówek, można stosować pewne regulacje wspólne.

Nowe zasady rekrutacji według 3 grup kryteriów

W znowelizowanej ustawie o systemie oświaty tzw. ustawie rekrutacyjnej określono kryteria rekrutacji do publicznych szkół i placówek oraz ich hierarchię. Kryteria opierają się na wyróżnieniu III grup kandydatów o szczególnym statusie.