Za powrót ucznia ze szkoły odpowiadają rodzice

Szkoła ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom tylko w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz podczas ich pobytu na terenie placówki. Za bezpieczeństwo ucznia, także niepełnosprawnego, w drodze do i ze szkoły odpowiadają jego rodzice.

W jednej szkole urlop rodzicielski, a w drugiej świadczenie pracy

Pracownik zatrudniony w dwóch szkołach może korzystać z urlopu rodzicielskiego w ramach jednego stosunku pracy i jednocześnie świadczyć pracę u drugiego pracodawcy.

O odwołaniu nauczyciela radnego z urlopu zdrowotnego decyduje dyrektor

Pobieranie diety w związku z mandatem radnego nie jest uznawane przez sądy za działalność zarobkową skutkującą odwołaniem nauczyciela z urlopu zdrowotnego. Inne zdanie w tej kwestii ma jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ostateczna ocena sytuacji należy jednak do dyrektora szkoły.

Nowe zasady organizacji etyki już od 1 września 2014 r.

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. Oznacza to, że nowe zasady organizacji zajęć z etyki zaczną obowiązywać już we wrześniu tego roku.

Niższe stawki dla egzaminatorów

Na skutek nowelizacji przepisów, stawki egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zostały obniżone.

Komisja egzaminacyjna na sprawdzianie i egzaminie musi mieć kilku rezerwowych członków

Gdy już wszystko przed sprawdzianem lub egzaminem zewnętrznym wydaje się być dopięte na ostatni guzik zdarza się, że nauczyciel niespodziewanie zgłasza nieobecność w pracy. Dyrektor musi wówczas szybko zorganizować zastępstwo, aby zespół egzaminacyjny liczył wymaganą liczbę członków. Dobrym rozwiązaniem jest powoływanie kilku członków rezerwowych.

Kilku uczniów na jedno miejsce w szkole – kto pierwszy, ten lepszy

Do renomowanych szkół zwykle jest więcej chętnych niż miejsc, dlatego w takich placówkach przyjmuje się najlepszych uczniów. Gdy jednak dwóch lub kilku kandydatów ma taką samą liczbę punktów, zaś miejsc nie wystarcza dla wszystkich, trzeba zdecydować kogo przyjąć. Rozwiązania takich przypadków warto zapisać w statucie.

Jawne i tajne głosowania rady pedagogicznej

Nad większością uchwał rada pedagogiczna głosuje jawnie. Tryb tajny może być zaś wprowadzony w regulaminie i zwykle dotyczy głosowania w sprawach personalnych. Co ważne, głosowanie jawne zamiast tajnego nie powoduje jego nieważności.

Dyrektor może podważyć orzeczenie o zdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy

Jeżeli dyrektor ma wątpliwości co do zdolności nauczyciela, powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia, do wykonywania dotychczasowej pracy, może złożyć odwołanie od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.