Za oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zapłaci organ prowadzący

Każda szkoła i placówka oświatowa powinna posiadać oświetlenie ewakuacyjne spełniające określone normy. Wydatek na ten cel to kwota rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od wielkości placówki. Nie obciąża to jednak budżetu szkoły, bowiem środki na ten cel musi zabezpieczyć organ prowadzący.

Wymiar zwolnienia związkowca od pracy

Wymiar zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy związkowca uzależniony jest od liczebności związku zawodowego. W przypadku zmiany liczby członków związku, zmienia się również wymiar zwolnienia ze świadczenia pracy.

Ułamki etatu w SIO

Gdy na podstawie pensum łączonego wychodzi niepełny etat dla nauczyciela powstaje problem, jak go wpisać do Systemu Informacji Oświatowej. Nie wszystkie bowiem ułamki etatów podlegają zaokrągleniu, a nawet gdy jest to dopuszczalne, to tylko na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.

Poufne wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji nie mogą być udostępniane publicznie np. poprzez ich wywieszenie na drzwiach, czy budynku szkoły. Nie należy ich także udostępniać na stronie internetowej szkoły ani w żadnym innym ogólnie dostępnym miejscu. Wyniki te zawierają bowiem dane osobowe uczniów, które podlegają ochronie prawnej.

Odprawa rentowa po rozwiązaniu stosunku pracy

Nawet, gdy po jakimś czasie od rozwiązania stosunku pracy nauczycielowi przyznana zostaje renta, należy wypłacić mu odprawę pieniężną z tego tytułu. Jeżeli bowiem pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do renty istnieje związek, to przerwa od ustania zatrudnienia do przyznania renty nie pozbawia nauczyciela odprawy.

Nauczyciel zatrudniony w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć ma taki sam wymiar urlopu

Nauczycielom placówek feryjnych urlop przysługuje w czasie i wymiarze ferii szkolnych, co oznacza, że nie podlega on przeliczeniu na wymiar etatu, a także nie jest udzielany w wymiarze godzinowym.

Dodatek stażowy bez wskazywania podstawowego miejsca pracy

Pracownik samorządowy zatrudniony w szkole nie będzie musiał wskazywać podstawowego miejsca pracy w celu naliczenia dodatku stażowego. Po zmianie przepisów, pracownik zatrudniony jednocześnie w kilku jednostkach, do stażu pracy będzie miał wliczony tylko jeden z okresów zatrudnienia.

5 lat szkolnych pełnienia funkcji dyrektora

Kadencja dyrektora liczy się w latach szkolnych, ale jeżeli rozpoczyna się w trakcie roku szkolnego, to i tak upływa wraz z zakończeniem piątego roku szkolnego - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

25 kwietnia egzamin gimnazjalny i zakończenie roku

25 kwietnia zespoły obejmujące gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną czeka nie lada wyzwanie organizacyjne. W tym samym dniu przypada bowiem egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego oraz zakończenie roku w klasach i semestrach programowo najwyższych. Jedno i drugie musi się jednak odbyć tego samego dnia i nie ma możliwości przełożenia np. zakończenia roku szkolnego na inny dzień.