Zmniejszenie pensum podczas korzystania z uprawnień rodzicielskich

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony może mieć zmniejszone pensum i zmienione inne warunki zatrudnienia w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wypoczynkowego oraz innych nieobecności w pracy. Warunkiem jest jednak stan zatrudnienia wynoszący co najmniej 20 pracowników.

Zmiana przepisów o indywidualnym nauczaniu

Możliwość prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego w klasach I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, zasadę, że zajęcia te prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia oraz możliwość zwiększenia tygodniowego wymiaru tych zajęć – to tylko niektóre rozwiązania nowego rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania.

Za 3 maja i 1 listopada trzeba oddać dzień wolny

Za święta przypadające w sobotę 3 maja i 1 listopada pracownicy niepedagogiczni muszą otrzymać inny dzień wolny i do to końca okresu rozliczeniowego. W tym roku po raz pierwszy zadziała wyrok TK przywracający dzień wolny za święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Wolne nie przysługuje natomiast nauczycielom.

Szkoły niepubliczne nie muszą korzystać z darmowego podręcznika MEN

Darmowy podręcznik przygotowywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest dedykowany szkołom publicznym. Placówki niepubliczne mogą zaś otrzymać podręczniki do nauczania w klasach I-III w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, na swój wniosek złożony do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Szkoła, która przyjmuje ucznia w trakcie roku nie uzyska opinii o nim z poprzedniej placówki

Jeśli uczeń przechodzi do innej szkoły w środku roku szkolnego, dotychczasowa szkoła może wydać uczniowi wykaz ocen bieżących, w tym ocen zachowania, a także wykaz ocen uzyskanych przez ucznia w klasyfikacji śródrocznej - celem przedłożenia w nowej szkole.

Przepisy o podręcznikach szkolnych przyjęte przez Radę Ministrów

Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników – to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Nauczyciel zatrudniony do końca zajęć musi zakończyć awans do 30 czerwca

Nauczyciel, który po 30 czerwca nie będzie już pracownikiem szkoły nie może mieć przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Procedurę awansową powinien zakończyć przed tą datą.

Nauczyciel wspomagający

W szkołach i placówkach kształcących dzieci i uczniów niepełnosprawnych musi być zatrudniony odpowiedni specjalista, który będzie wspomagał w pracy innych nauczycieli. Nauczyciele ci podlegają przepisom Karty Nauczyciela, zarówno w zakresie zatrudniania jak i czasu pracy.

Nauczyciel nie zawiezie ucznia na konkurs prywatnym samochodem

Nauczyciel nie ma uprawnień ani odpowiednio wyposażonego pojazdu, aby przewozić nim uczniów na zawody sportowe, konkursy i inne wyjazdy. Może natomiast pełnić rolę opiekuna podczas takich imprez.