Za każdy dzień nieobecności w pracy odejmuje się 1/5 wymiaru godzin

Nawet jednodniowa nieobecność nauczyciela w pracy może sprawić problemy w ustaleniu, czy mimo tego nauczyciel wypracował zaplanowane na dany tydzień godziny ponadwymiarowe. Najczęściej stosowaną w takich przypadkach metodą jest odejmowanie za każdy dzień nieobecności 1/5 wymiaru godzin do przepracowania.

Wydatki na poczęstunek dla zespołów przeprowadzających i nadzorujących egzaminy maturalne

Podczas egzaminów maturalnych zwyczajem jest zapewnienie poczęstunku dla członków zespołów przeprowadzających i nadzorujących przebieg tego egzaminu. Najczęściej organizują go rodzice maturzystów, ale bywa i tak, że finansuje się go ze środków szkoły. W tym ostatnim przypadku należy dopilnować właściwego rozliczenia wydatku.

Wstrzymanie wypłaty dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu

O tym, czy opiekun stażu awansującego nauczyciela będzie miał wypłacany dodatek funkcyjny także za okres nieobecności nauczyciela w pracy, decyduje regulamin wynagradzania nauczycieli.

Więcej niż jeden sekretarz w zespole szkół

Jeżeli przemawiają za tym względy organizacyjne, to w zespole szkół można utworzyć więcej niż jedno stanowisko sekretarza. Wówczas poszczególnym stanowiskom można przypisać zadania dotyczące obsługi poszczególnych szkół tworzących zespół.

Udostępnienie protokołów rady pedagogicznej związkom zawodowym

Związek zawodowy, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, może zażądać udostępnienia regulaminu rady pedagogicznej oraz protokołów z jej posiedzeń, zaś dyrektor placówki ma obowiązek uwzględnić takie żądanie.

Szczególne osiągnięcia ucznia na świadectwie ukończenia szkoły

Na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się szczególne osiągnięcia ze wszystkich lat szkolnych, uzyskane przez ucznia w danej szkole.

Sprzedaż żywności podczas festynu szkolnego – zasady bhp

Sprzedaż na imprezie szkolnej ciast własnej produkcji i posiłków wytwarzanych na miejscu nie jest uregulowana przepisami, ale przy produkcji żywności muszą być przestrzegane określone wymagania higieniczno-sanitarne.

Przyczyna wypowiedzenia umowy powiązana z arkuszem organizacji

Najczęstszą przyczyną wypowiadania nauczycielom stosunków pracy są zmiany organizacyjne i zmiany planu nauczania mające swoje odzwierciedlenie w arkuszu organizacji. Jeżeli jednak z dokumentu tego wynika, że z danego przedmiotu godzin nie ubywa, wypowiedzenie umowy o pracę może być uznane za nieuzasadnione.

Pieczęć urzędowa na świadectwie promocyjnym w zespole szkół

W przypadku zespołu szkół, w skład którego wchodzi liceum ogólnokształcące i gimnazjum, na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły umieszcza się pieczęć urzędową danej szkoły, a nie zespołu.