Za udział w inwentaryzacji przysługuje dzień wolny, dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek

Praca w komisji inwentaryzacyjnej powinna być realizowana w ramach czasu pracy, a jeśli jest to niemożliwe również w ramach godzin nadliczbowych. Dyrektor może przyznać pracownikom pracującym przy inwentaryzacji dodatek specjalny do wynagrodzenia, o ile przewiduje go regulamin wynagradzania.

W klasach I-III nie musi uczyć jeden nauczyciel

W klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci najczęściej powierza się jednemu nauczycielowi. W szczególnych sytuacjach prowadzenie zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, edukacji zdrowotnej i języka obcego nowożytnego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy w przypadku adopcji

Do rodziców adopcyjnych, w kwestii uprawnień rodzicielskich stosuje się odpowiednio te same przepisy, co do rodziców biologicznych.

Procedura wprowadzenia indywidualnego programu nauki

Decyzję w sprawie zezwolenia na indywidualny program nauki podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Odprawa emerytalna także za rozwiązanie umowy terminowej

Nauczycielowi, który spełnia warunki uprawniające do świadczenia kompensacyjnego, przysługuje odprawa emerytalna także wtedy, gdy rozwiązuje umowę zawartą na czas określony.

O wymiarze zatrudnienia katechety decyduje dyrektor szkoły

Pracodawcą dla nauczyciela katechety jest dyrektor danej placówki i to on podejmuje wszystkie decyzje związane z jego stosunkiem pracy. Oznacza to, że biskup, proboszcz parafii ani żadna inna osoba duchowna nie mogą ingerować w te kwestie.

Nocny dyżur nauczyciela na szkolnej wycieczce

Decyzję o wydłużeniu dyżuru opiekuna wycieczki szkolnej także o porę nocną może podjąć jedynie kierownik wycieczki po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Takie rozwiązanie jest jednak możliwe tylko w szczególnych przypadkach, gdy zachowanie uczniów wymaga sprawowania nad nimi ciągłej opieki.

Nadzór nad prawidłowym wystawianiem rocznych ocen klasyfikacyjnych

Za prawidłowe wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel. Kontrolę nad tym procesem sprawuje zaś dyrektor szkoły, który sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie warunki gwarantujące poprawność wystawiania ocen. Spory związane z klasyfikowaniem uczniów rozstrzyga natomiast kurator oświaty.

Koniec akcji protestacyjnej „Dość tego!”

Z dniem 28 kwietnia 2014 r. Prezydium Zarządu Głównego ZNP zakończyło Ogólnopolską Akcję Protestacyjną ZNP „Dość tego!”, polegającą na oflagowaniu szkół i placówek oświatowych.