Zebranie rady pedagogicznej w wakacje

Przepisy nie zabraniają organizacji posiedzeń rady pedagogicznej w okresie wakacji, ale pod warunkiem, że nauczyciele będą mieli zapewniony nieprzerwany 4-tygodniowy odpoczynek. Dyrektor może zatem wezwać nauczycieli na posiedzenie rady w czasie ich urlopu wypoczynkowego. Najczęściej jednak odbywa się to w ostatnich dniach sierpnia.

Wicedyrektor bez kursu z zakresu zarządzania oświatą

Wicedyrektor szkoły, poza wykształceniem pedagogicznym i odpowiednim stażem pracy musi spełniać szereg innych wymagań, aby móc pełnić funkcję zastępcy dyrektora. Nie ma jednak wymogu, aby ukończył kurs z zakresu zarządzania oświatą.

Wakacje 2014 r. tylko z niekaralnym opiekunem

26 maja 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadza obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności przez kierownika i wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Bez tego dokumentu nie będą oni mogli wziąć udziału w koloniach, wycieczkach, czy obozach.

Treść arkusza organizacji stanowi informację publiczną

Treść arkusza organizacyjnego szkoły stanowi informację publiczną, która podlega udostępnieniu w BIP lub na żądanie zainteresowanego podmiotu. Nie wszystkie jednak dane z arkusza są jawne, a szczególnej ochronie podlegają dane osobowe nauczycieli.

Przewodniczącego związku zawodowego można zwolnić tylko za zgodą organizacji

Dyrektor nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem wskazanym przez zarząd organizacji związkowej jako osoba podlegająca szczególnej ochronie stosunku pracy, nawet jeżeli nie ma możliwości dalszego zatrudniania tej osoby.

Prace remontowe przeprowadza się pod nieobecność uczniów

Dyrektor nie musi osobiście nadzorować remontów przeprowadzanych w budynku i na terenie szkoły. Może to zlecić wicedyrektorowi, kierownikowi gospodarczemu a nawet sekretarzowi szkoły. Mimo tego, to dyrektor będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i pracowników przebywających w tym czasie w placówce.

Poprawianie dokumentacji szkolnej po pisemnym upoważnieniu przez dyrektora

Dyrektor szkoły może upoważnić i zobowiązać sekretarza szkoły do dokonywania korekt w dokumentacji szkolnej. Jeśli jednak sekretarz wprowadzi poprawki bez pisemnego pełnomocnictwa, dyrektor może zastosować wobec niego karę porządkową z art. 108 Kodeksu pracy.

Organizacja zebrania klasyfikacyjnego i podsumowującego

Do końca roku szkolnego w każdej szkole powinny się odbyć dwa ważne zebrania: klasyfikacyjne i podsumowujące rok szkolny. Na pierwszym będą podejmowane uchwały o klasyfikacji końcowej uczniów, zaś na drugim dyrektor przedstawi radzie pedagogicznej wnioski z nadzoru pedagogicznego i sprawozdanie z działalności szkoły.

Mimo rezygnacji dyrektora, wicedyrektor nadal pełni swoją funkcję

Jeżeli wicedyrektor nie został powołany na okres wspólnej kadencji z dyrektorem, to jego rezygnacja z funkcji kierowniczej nie ma wpływu na pełnienie funkcji zastępcy. Przed upływem kadencji wicedyrektor może być odwołany tylko w ściśle określonych przypadkach, do których nie należy ustąpienie z funkcji przez dyrektora.