Zmiany w organizacji świetlic podpisane przez Prezydenta

Ustawa nowelizująca ustawę o systemie oświaty, która poza możliwością zatrudniania w szkole asystentów, zmianami w zasadach odraczania obowiązku szkolnego, wprowadza także usprawnienia w pracy szkolnych świetlic, została podpisana przez Prezydenta.

Zarządzenia dyrektora szkoły – zasady redagowania

Zarządzenie nie jest obligatoryjną formą działalności kierowniczej dyrektora, nie ma bowiem zapisu prawnego, który zobowiązywałby go do realizacji powierzonych zadań poprzez wydawanie zarządzeń. Doświadczenie jednak wskazuje, że warto taką formę stosować w praktyce szkolnej, gdyż ma moc prawną, jakiej brakuje komunikatom czy ogłoszeniom.

Wnioski o edukację domową można składać przez cały rok

Ten rok jest ostatnim, w którym wnioski o edukację domową należy złożyć w terminie do 31 maja. W dniu 12 maja Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która ułatwia organizację nauczania domowego i znosi wymóg zachowania tego terminu.

W świadectwie pracy liczba dni urlopu lub ekwiwalentu za rok szkolny, a nie kalendarzowy

W świadectwie pracy nauczyciela zatrudnionego na czas określony wskazuje się wymiar urlopu lub ekwiwalentu, który otrzymał nauczyciel w okresie zatrudnienia w danym roku szkolnym, a nie kalendarzowym.

Urlop uzupełniający obejmuje także weekend

Urlop nauczycieli placówek feryjnych, co dotyczy także dyrektora, udzielany jest w dni kalendarzowe, a nie robocze. W dni robocze urlopu udziela się jedynie w placówkach nieferyjnych. Urlop powinien być udzielony w tygodniach, chyba że nauczyciel ma prawo do urlopu w mniejszym wymiarze niż tydzień i jego wielokrotność.

Szkolenie okresowe BHP co 3,5 lub 6 lat

Częstotliwość szkoleń okresowych z zakresu BHP zależy od zajmowanego stanowiska. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych i nauczycieli należy je przeprowadzać co 6 lat, w przypadku kadry kierowniczej placówki – co 5 lat, a dla pracowników obsługi – co 3 lata.

Świadectwo tylko dla ucznia, który ukończył szkołę

Uczeń, który nie ukończył szkoły nie otrzymuje żadnego świadectwa. Nie potwierdza się nieukończenia szkoły. O nieukończeniu szkoły świadczy arkusz ocen ucznia.

Świadectwo szkolne w zastępstwie wychowawcy podpisuje wyznaczony nauczyciel

Jeśli wychowawca klasy przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie wystawiania świadectw szkolnych, dyrektor szkoły powinien wyznaczyć nauczyciela zastępującego, który za niego wypełni i podpisze te dokumenty.

Nowe zapisy regulaminu ZFŚS wprowadza się w drodze zarządzenia

Zaktualizowany regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i inne regulaminy funkcjonujące w szkole wprowadza się w drodze zarządzenia. Zanim to jednak nastąpi, ich treść trzeba uzgodnić ze związkami zawodowymi.