Zaliczanie pracy w gospodarstwie rodziców przed 1983 rokiem do stażu pracy

Praca w gospodarstwie rolnym rodziców wykonywana przed 1983 rokiem może być zaliczona do stażu pracy, ale tylko pod takim warunkiem, że poprzedzała objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem.

Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014

Tegoroczny nadzór pedagogiczny opierał się na znowelizowanych przepisach. Zmian w procedurze było niewiele, za to od nowa określono wymagania w stosunku do szkół i placówek. Dotychczasowe 4 obszary i 17 wymagań zamieniono na 12 wymagań, bez podziału na obszary. Zmiany te należy uwzględnić w sprawozdaniu z nadzoru.

PIP może zażądać sporządzenia analizy ryzyka zawodowego pracowników szkoły

Obowiązkiem każdego dyrektora jest ocena ryzyka zawodowego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz poinformowanie podwładnych o tym ryzyku. Jeżeli pracodawca nie wypełnia tego obowiązku, kontroler z inspekcji pracy może nakazać sporządzenie brakującej dokumentacji i dokonania oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy.

Nie każde pismo rodziców wymaga pisemnej odpowiedzi

Przepisy nie nakazują udzielania pisemnej odpowiedzi na każde pismo rodziców, jednak niektóre sprawy wymagają załatwienia w tej formie. Gdy jednak korespondencja się mnoży, lepiej zaproponować rodzicom spotkanie, aby wyjaśnić sprawę.

Negatywna ocena pracy pozbawia dyrektora stanowiska od zaraz

Negatywna ocena pracy dyrektora szkoły skutkuje jego natychmiastowym odwołaniem oraz rozwiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy po upływie 3-miesięcznego wypowiedzenia.

Nauczyciela korzystającego z urlopu rodzicielskiego nie można zwolnić z pracy

Okres urlopu rodzicielskiego, podobnie jak macierzyńskiego chroni nauczyciela – także zatrudnionego na podstawie mianowania przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Kryteria uzyskiwania świadectwa z wyróżnieniem określają przepisy a nie statut

Statut szkoły nie może wprowadzać dodatkowych, szkolnych warunków uzyskiwania świadectwa z wyróżnieniem (czerwony pasek). Wytyczne w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i nie można ich modyfikować ani dodawać nowych.

Klasyfikacja roczna ucznia mimo 50 proc. nieobecności

Uczeń, którego nieobecność na zajęciach przekracza połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania może, ale nie musi być nieklasyfikowany. O tym, czy są podstawy do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Przepisy nie określają terminu powiadamiania.